Рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за текућу годину је 14. фебруар.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2020. годину, једнак је износу пореза за последњи квартал за 2019. годину.

Обвезници пореза на имовину су грађани, предузетници и предузећа, а прикупљају га локалне самоуправе.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату, а за избегавање плаћања тог пореза предвиђена је и казна.