Opština Žabari poziva udruženja građana da dostave programe od javnog interesa koje realizuju i koji se finansiraju iz budžeta opštine Žabari, u ukupnom iznosu od 1.100.000 dinara.

Foto: Vikipedija

Konkurs se odnosi na programe iz oblasti poljoprivredni i ruralni razvoj, socijalna i dečija zaštita, razvoj kulture i informisanja, razvoj sporta i omladine.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja građana sa programima od javnog interesa u sledećim oblastima: boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, podsticanje obrazovanja, nauke , kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanje međudržavne saradnje, borbe protiv korupcije, humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.

Osnovni uslovi za dodelu sredstava udruženjima iz budžeta za programe od javnog interesa su:

 • – da udruženje ima status pravnog lica,
 • – da je sedište Udruženja na teritoriji opštine Žabari, da se program realizuje na teritoriji opštine Žabari ili da se napred navedeni program realizuje u interesu građana sa teritorije opštine Žabari,
 • – da je Udruženje osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i da je upisano u sudski registar,
 • – da Udruženje ima usvojen svoj godišnji plan rada koji obuhvata programe I aktivnosti u oblastima koje su od javnog značaja.

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima iz budžeta opštine Žabari vršiće se primenom sledećih kriterijuma:

 1. Usmerenost ka što većem broju korisnika, obim zadovoljavanja javnog interesa i stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje. Maksimalno 30 bodova;
 2. Doprinos promociji opštine Žabari, razvoj opštinske, regionalne i šire saradnje. Maksimalno 20 bodova;
 3. Postizanje društvene solidarnosti, samopomoći, pomoći licima u specifičnim životnim situacijama. Maksimalno 20 bodova;
 4. Usmerenost programa ka unapređenju irazvoju tradicionalnog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Maksimalno 20 bodova;
 5. Dužina trajanja udruženja. Maksimalno 10 bodova;

Maksimalan broj bodova je 100. Sredstva se mogu odobriti za programe, koji nakon ocenjivanja dobiju najmanje 50 bodova.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Uz obrazac prijave, koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Žabari http://www.zabari.rs/, na javni Кonkurs udruženja podnose:

 1. Dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa;
 2. Odluka o izboru zastupnika udruženja;
 3. Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 4. Program rada udruženja za tekuću godinu i Odluku o usvajanju istog.

Кompletna dokumentacija za javni konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini se navode podaci o podnosiocu prijave.

Prijava se predaje na pisarnici Opštinske uprave sa naznakom: „Кomisiji za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koja se finansiraju iz budžeta opštine Žabari“ ( u daljem tekstu Кomisija ), u roku od 15 dana od dana objavljivljanja javnog konkursa.

Rok za podnošenje prijava je do 29.05.2020. godine do 12.00 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O sprovedenom postupku javnog konkursa Кomisija vodi Zapisnik. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje Кomisija.

Lista iz stava 2. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste.

Na Listu iz stava 2. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Кomisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Odluku o izboru programa na predlog komisije donosi predsednik opštine u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici opštine Žabari i dostavlja se učesnicima koji su izabrani na konkursu. Po prijemu Odluke o izboru programa udruženja, zaključuje se Ugovor o dodeli sredstava za podsticanje programa od javnog interesa i finansiranje programa koja

realizuju udruženja iz budžeta opštine Žabari. Osoba za kontakt: Marina Andrejić, Predsednik komisije za sprovođenje postupka izbora programa od javnog interesa, tel: 012/250-130.

Napomena: Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS’’, broj 99/2018) propisana je obaveza da Pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru – pravna lica i drugi subjekti (privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, političke stranke, zadruge i dr.), a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave – tip КJS 8; moraju da otvore posebne podračune korisnika kod Uprave za trezor.

Udruženja, čiji se projekat finansira ili sufinansira iz budžeta opštine Žabari, u obavezi je da, ukoliko nema otvoren račun kod Uprave za trezor, isti otvori po donošenju Odluke o izboru programa od strane predsednika opštine, radi prenosa sredstva iz budžeta.

Konkursnu dokumentaciju, kao i detalje Javnog poziva, možete naći OVDE.