Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donelo je nove pravilnike o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji, kao i preko javnih mobilnih komunikacionih mreža, a počeće da se primenjuju od 1. avgusta 2023. godine. 

Foto: Pixabay

Ovi pravilnici su doneti u nameri da se korisnicima olakša i ubrza prenos broja, a operatorima pruži mogućnost da između sebe efikasnije sprovode postupak prenosa.

Analizirajući dosadašnju praksu, kao i iskustva korisnika i operatora u primeni prethodnih pravilnika, prepoznate su mogućnosti za unapređenje postupka prenosa broja. Neke od novina u odnosu na prethodne odredbe odnose se, između ostalog, na mogućnost da se zahtev za prenos broja podnosi elektronski, zatim na skraćenje rokova u postupku prenosa, kao i na preciznije definisanje odredaba koje su zbog različitog tumačenja dovodile do odbijanja i otežavanja postupanja po zahtevu za prenos. Dalje, izričito je propisano da je prenos broja za korisnike besplatan, mada se i u dosadašnjoj praksi prenos broja nije naplaćivao.

Da bi se korisnicima olakšao i ubrzao postupak prenosa broja, propisano je da se subota računa kao radni dan, što znači da se subotom može podneti zahtev za prenos broja i da se subotom vrše prenosi. Uvedena je mogućnost da se najviše do 30 dana unapred zakaže prenos broja, sa tačno određenim datumom. Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno unapređenje je da operatori imaju obavezu da tim korisnicima dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva.

Izmene koje donose nova pravila postupka prenosa broja u fiksnim i mobilnim mrežama podrazumevaju i izmene u funkcionisanju Centralne baze prenetih brojeva koju vodi RATEL i koja je ključna za funkcionisanje prenosivosti brojeva. Imajući u vidu složenost postupka, neophodna su bila i odgovarajuća prilagođavanja u sistemima svih operatora (4 mobilna operatora + 22 fiksna operatora). Naime, zbog potrebe prilagođavanje internih procedura operatora novim pravilima bilo je potrebno ostaviti razuman rok od usvajanja do početka primene donetih pravilnika.

RATEL je posebno vodio računa da se ne naruši funkcionisanje prenosivosti brojeva i rad sistema Centralne baze prenetih brojeva, koji radi više od deset godina i preko koga je do sada preneto više od 1,6 miliona brojeva u mobilnoj i fiksnoj telefoniji.