Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 39.850 dinara.

Amam Soko Banja Ok
Foto: RTV Biser

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 39.850 dinara, nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2023. godine 1€ = 117,1737 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti:

penzijski ček;
dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);
popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022. i 2023. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;
raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna).
Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove za pratioce korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose počev od 9. januara, a zaključno sa 25. januarom 2024. godine.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.