Ministarstvo zaštite životne sredine oglasilo je Javni uvid o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji životne sredine „Dubočka pećina -Gaura mare“ koji se nalazi na području teritorije opštine Kučevo, u ataru sela Duboka i obuhvata KO Duboka i KO Radenka.

Foto: RTV Biser

1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „DUBOČKA PEĆINA – GAURA MARE” ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 17. DECEMBRA 2021. GODINE DO 5. JANUARA 2022. GODINE.

Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 666 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Dr Ivana Ribara 91, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. januarom 2022. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:

– poštom ili na pisarnicu, sa naznakom SP „DUBOČKA PEĆINA – GAURA MARE” – Javni uvid o zaštiti,

– elektronskim putem na e-mail adresu Aleksandra.Doslic@ekologija.gov.rs

2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida, održaće se nakon završenog javnog uvida. O datumu Javne rasprave i pojedinostima načina na koji će se održati Javna rasprava, javnost će biti obaveštena nanadno.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.