Uz već objavljene mere koje se tiču ponašanja na dečjim igralištima i parkovima, Institut za javno zdravlje Batut izdao je i set mera koje se odnose na ponašanje u školama. S obzirom na to da su škole 16. marta zatvorile svoja vrata, a da se od tada ona nisu otvarala osim za maturante i one koji žele da poprave ocene, ove preporuke se verovatno odnose na povratak đaka u klupe koji će se, po svemu sudeći, dogoditi na jesen.

Pixabay

Preporuke za škole

 1. Decu do škole dovode roditelji kojima se ne preporučuje ulazak u školu. Decu od roditelja preuzima učitelj.
 2. Boravak dece organizovati prema uzrasnim grupama, tako da je dozvoljen istovremen boravak manje od 10 dece u istom prostoru, pri čemu između okupljenih lica mora da postoji rastojanje od najmanje 1,5 metar, odnosno tako da bude jedno lice na svaka 4 m2.
 3. Ne mešati decu i učitelje iz različitih uzrasnih grupa u istom prostoru. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih uzrasnih grupa maksimalno izbegne (napraviti rasporede za toalet, igru, boravak na otvorenom i sl.).
 4. Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.
 5. Pre početka rada škole, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece.
 6. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.
 7. Učenici i osoblje škole, a posebno učitelji i osoblje koje radi na pripremi i distribuciji hrane moraju da nose maske, i da redovno sprovode mere lične higijene.
 8. Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.
 9. Otpad odlagati u kese smeštene u kanti sa pedalom za nožno otvaranje, na mestima koja su obeležena za higijensko odlaganje otpada u školi. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
 10. Neophodno je sprovoditi edukaciju zaposlenih, roditelja i dece o značaju i načinu primene opštih mera prevencije.
 11. Obavezan je nadzor učitelja tokom pranja ruku dece sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi.
 12. Za smeštaj dece odabrati školu koja u svom sastavu ima kuhinju i trpezariju za organizovanje ishrane dece za koju je planiran dnevni boravak u školi.
 13. Ukoliko to nije moguće, odabrati školu koja ima obezbeđeno dostavljanje hrane (ketering) iz centralne kuhinje najbliže predškolske ili druge ustanove koja ispunjava sve standarde pripreme i dostave hrane po uobičajenim principima dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.
 14. Obroke služiti u učionicama ili trpezariji (ukoliko postoji). Deca za stolovima treba da sede na udaljenosti od najmanje 1,5 metar, odnosno tako da bude jedno dete na svaka 4 m2 u svakom pravcu. Pre jela potrebno je obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana, a deca moraju oprati ruke pre jela.
 15. Ne dozvoliti deci da međusobno dele hranu i pribor za ishranu.
 16. Tokom boravka dece u školi potrebno je da učitelj grupe svakodnevno, bar dva puta dnevno, proverava da li kod deteta postoje znaci respiratorne infekcije i da meri temperaturu.
 17. Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije dete smestiti u praznu učionicu određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje. O detetu, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.
 18. Potrebno je da svi zaposleni bar dva puta dnevno mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.
 19. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 kod zaposlenog, direktor te ustanove je u obavezi da o tome obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.
 20. Potrebno je da svi zaposleni u školi smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima na minimum.

Napomena: Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije.

Zelena učionica