Poreska uprava je objavila kalendar poreskih obaveza za firme u martu. Prema ovom kalendaru, prva obaveza za izmirenje je do 5. marta, što uključuje dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u februaru, kao i izveštaja o ispunjenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za isti mesec, uz potrebnu uplatu sredstava.

Foto: Pixabay

Firme su takođe dužne da do 11. marta podnesu poreske prijave i izmire poreze na premije neživotnih osiguranja za februar, kao i PDV za februar od strane poreskih dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Nadalje, 15. mart je ključni datum kada ističe rok za većinu obaveza. Do tog datuma, potrebno je platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za februar, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za isti mesec. Takođe, do tog datuma treba podneti poresku prijavu i izmiriti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače za februar.

Istog datuma ističe rok za podnošenje poreske prijave i izmirenje PDV-a za februar, podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu, kao i plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za februar.

Do 15. marta je takođe neophodno platiti akcize za drugu polovinu februara, podneti poresku prijavu za obračun akcize za prethodni mesec, kao i prijavu o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju u februaru i izmiriti akcize.

Konačno, 29. marta ističe rok za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu marta.