Portugalska firma sa sedištem u Beogradu koja se bavi proizvodnjom energije iz alternativnih izvora CNJ NEO Energo planira izgradnju vetroparka i solarne elektrane Golubac u istoimenoj opštini.

Foto: Ilustracija/Pixabay

Navedeno je to u planu detaljne regulacije koji se nalazi na ranom javnom uvidu.

– Okvirnom granicom planskog područja obuhvaćen je deo teritorije administrativnog područja opštine Golubac u površini od oko 180 ha i to delovi katastarskih opština: Braničevo, Vinci i Usije. Obuhvatom je zahvaćeno područje koje je prostornim planom Opštine definisano kao područje povoljno za predviđenu namenu i proteže se do regionalnog puta Golubac-Veliko gradište (DP I reda br.25) uz koji se u delu KO Usije, planira prostor za potencijalni razvoj solarne elektrane. Planom detaljne regulacije obuhvaćen je prostor od cca 150 ha – ističe se u PDR koji je izradio Projektura iz Beograda.

Zemljište je pretežno poljoprivredno delimično u privatnoj, a delimično u državnoj svojini sa mrežom atarskih puteva, kojima se, prema postojećem stanju, ostvaruje pristup poljoprivredne mehanizacije.

– Obzirom na veliku površinu obuhvaćenog prostora, navedeno područje je ispresecano različitim postojećim i planiranim infrastrukturnim vodovima i trasama opštinskih puteva, za koje su u skladu sa posebnim zakonima i pravilnicima definisani zaštitni koridori. Ovi koridori predstavljaju ograničenja, odnosno stečene obaveze za urbanističku razradu prostora, što će, nakon ishodovanja uslova za izradu PDR-a, u toku ranog javnog uvida, biti precizno definisano u Nacrtu PDR-a.

Na prostoru obuhvaćenom ovim PDR-om planirane su sledeće namene:
proizvodnja električne energije;
prenos i distribucija električne energije;
saobraćajne i manipulativne površine;
poljoprivreda.
Prostor sa namenom za proizvodnju električne energije definišu lokacije namenjene za izgradnju vetrogeneratora i prostor za postavljanje solarnih panela. Za potrebe prenosa električne energije do prenosnog sistema predviđen je nadzemni dalekovod od planiranog mesta priključenja na postojeću elektroenergetsku mrežu. Vetrogeneratori će proizvedenu električnu energiju distribuirati ovog mesta sistemom podzemnih kablova čije se trase pretežno protežu postojećim katastarskim parcelama nekategorisanih (atarskih) puteva, pojašnjeno je u PDR-u.

Planirane su nove privremene saobraćajnice, kao rekonstrukcija ili ojačanje postojećih atarskih puteva, sa koridorima za planirane infrastrukturne sisteme i prostor potreban za tehnologiju izgradnje.

Površine za proizvodnju električne energije, odnosno nesmetano funkcionisanje vetrogeneratora predstavlja sistem od više vetrogeneratora raspoređenih u skladu sa tehnološkim i bezbednosnim pravilima najracionalnijeg iskorišćenja energije vetra i obuhvata zonu u neposrednom okruženju lokacije vetrogeneratora u poluprečniku od oko 150-200m od osovine stuba vetrogeneratora. Ova zona obuhvata zemljište preko kog preleće elisa vetroturbine u svim mogućim položajima rotacije. U zoni mogućeg preleta elise nema posebnih ograničenja za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i obrade zemljišta svim vrstama poljoprivredne mehanizacije. Takođe, urbanističkom analizom, u fazi Nacrta PDR-a biće definisane i površine privremenog zauzeća poljoprivrednog zemljišta, u toku izgradnje vetroparka, a za potrebe tehnologije izgradnje, koje obuhvataju, ali se ne ograničavaju na manipulativne prostore za kran, odlaganje glavnih komponenti vetrogeneratora i druge potrebne infrastrukture.

Ukupna snaga planirane vetroelektrane je oko 10 MW. Ova snaga je definisana u skladu sa mogućnostima priključenja na elektroenergetski sistem, dok će planom biti izvršena analiza u arhitektonsko-urbanističkom smislu za okvirno tri lokacije vetrogeneratora za koje ne postoje ograničenja za realizaciju. Planom se, takođe, definiše mogućnost faznosti realizacije celokupnog projekta i naknadnog odabira tipa vetrogeneratora i njihove pojedinačne snage od čega će zavisiti ukupan broj ostvarenih lokacija za postavljanje vetrogeneratora u skladu sa ovim PDR-om.

Javni uvid plana detaljne regulacije će trajati do 20. februara.