Narodna banka Srbije (NBS) donela je izmene Odluke koja se odnosi na kontrolu menjačnica, prema toj odluci ako ovlašćeni menjač onemogući kontrolu, NBS će doneti rešenje o privremenoj zabrani rada menjačnice, koja je kontrolisana ili zabranu menjačkih poslova na svim menjačkim mestima (što je novina) u periodu do 30 radnih dana, objavljeno je u Službenom glasniku.

Foto: RTV Biser

NBS je doneo „Odluku o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja“ u delu koji se tiče onemogućavanja kontrole.

Pod pretnjom trajnog oduzimanja ovlašćenja na svim menjačkim mestima, ovlašćeni menjač je dužan da odmah po donošenju rešenja postupi po nalogu Narodne banke Srbije i da bez odlaganja omogući kontrolu Narodne banke Srbije.

Ovlašćeni menjač dužan je i da odmah po prijemu rešenja, to rešenje istakne na vidno mesto na svim menjačkim mestima, kao i da sav efektivni strani novac koji se nalazi na tim menjačkim mestima proda banci, odnosno bankama s kojima ima zaključen ugovor, a da dinare dobijene tom prodajom i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun.

Dokaze o izvršenju obaveza ovlašćeni menjač dužan je da pismeno dostavi Narodnoj banci Srbije odmah po tom izvršenju.

Ako ovlašćeni menjač ne izvrši najmanje jednu od ovih obaveza, NBS donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto ili za sva menjačka mesta.