Ovlašćenje mogu dati i stariji od 55 godina, osobe na lečenju ili smeštene u ustanovi socijalne zaštite. Na ovaj način može se isplatiti 100.000 dinara mesečno plus iznos penzije, dečjeg dodatka, doznake iz inostranstva.

Foto: Pixabay

Zbog zdravstvenih rizika ubuduće će i osobe starije od 55 godina moći da daju jednokratno punomoćje za podizanje para sa računa, a ne samo penzioneri, kako je to bio slučaj u vreme vanrednog stanja. Naime, Narodna banka Srbije (NBS) donela je instrukciju o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih tekućih računa korisnika platnih usluga i pružanja usluge novčane doznaka.
Na ovaj način banke su dužne da omoguće isplatu s računa korisniku u slučaju da je ta osoba navršila 55 ili više godina života, osobi kojoj se pružaju usluge smeštaja u ustanovi socijalne zaštite, kao osobama koje su na lečenju u zdravstvenim ustanovama. Jednokratno punomoćje mogu da daju i oni kojima je oduzeta poslovna sposobnost ili tu sposobnost nisu stekli, zatim osobe koje su lišene slobode u smislu zakona kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, kao i korisnik kome nije izdata platna kartica na osnovu koje bi mogao raspolagati novčanim sredstvima s tekućeg računa.

Za ostale kategorije korisnika, to jest za one korisnike koji ne ispunjavaju navedene uslove, banka može, ako tako sama opredeli, u skladu sa sopstvenom procenom rizika od zloupotreba i prevarnih radnji, primeniti odredbe ove instrukcije i u drugim slučajevima kada proceni da je to posebno opravdano.

Na taj način može se isplatiti najviše 100.000 dinara mesečno (odnosno iznos efektivnog stranog novca čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu nije veća od 100.000 dinara), pri čemu se u navedeni iznos ne uračunava novac koji se isplaćuje s računa korisnika po osnovu penzije, kao ni novac koji je na tekući račun korisnika prenet po osnovu drugih davanja javnih sredstava (na primer naknada za slučaj nezaposlenosti, dečji dodatak, 100 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime jednokratne novčane pomoći i sl.).

Instrukcijom je predviđeno da su banke i drugi pružaoci platnih usluga dužni da shodnom primenom odredaba ove instrukcije omoguće korisniku isplatu novčane doznake u njenom punom iznosu.

Punomoćje se može dati na obrascima koji su odštampani uz ovu instrukciju, u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, pri čemu punomoćje obavezno sadrži podatke iz tog obrasca i ne mora biti overeno kod notara.

U skladu s procenom rizika od zloupotrebe i prevarnih radnji, banka može upotrebom sredstava za komunikaciju na daljinu proveriti podatke korisnika i ovlašćenog lica i potvrditi autentičnost punomoćja, a ako već postoji lice ovlašćeno da raspolaže sredstvima s tekućeg računa korisnika u skladu sa okvirnim ugovorom o platnim uslugama, a ne nalazi se u jednoj od gore navedenih kategorija lica, banka može korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu da zatraži od korisnika da obrazloži davanje punomoćja drugom licu.

„Posebno naglašavamo da je reč o privremenom načinu isplate novca s računa korisnika, koji je pre svega uslovljen trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji i da je reč o izuzetku u odnosu na redovne procedure koje banke i drugi pružaoci platnih usluga primenjuju radi sprečavanja zloupotreba i prevarnih radnji. S obzirom na to da se zbog navedenih okolnosti u slučaju podnošenja jednokratnog punomoćja za isplatu novca ne zahteva overa tog punomoćja od javnog beležnika, neophodno je da ovlašćeno lice podnese banci na uvid važeće lične dokumente, ne njihove kopije ili kopije očitanih dokumenata, čime u odsustvu overe koju bi izvršio javni beležnik pokazuje visok stepen poverenja koje im je ukazalo lice koje ih ovlašćuje da raspolažu njegovim sredstvima s računa i čime umanjuju sumnju da je reč o prevarnim radnjama. Ističemo i to da se ovom instrukcijom korisnicima pruža dodatna mogućnost da na navedeni način zatraže isplatu novca sa svog računa, tako da je isključivo na njima da li će to pravo iskoristiti ili ne. U slučaju da postoje razlozi koji ih trajnije onemogućavaju da lično zahtevaju isplatu sredstava s računa (na primer, duža i teža bolest usled koje je u potpunosti onemogućeno ili izrazito otežano kretanje korisnika, rad u inostranstvu u dužem vremenskom periodu i sl.), mogu da ovlaste drugo lice u skladu s redovnom procedurom koju omogućava banka ili davanjem trajnog ovlašćenja za raspolaganje sredstvima s računa koje će overiti javni beležnik”, kažu u NBS.

Kada je reč o pružanju usluge novčane doznake, savet korisnicima je da prilikom slanja kao primaoca navedu osobu za koju su uvereni da će zaista moći lično da se pojavi u prostorijama pružaoca platnih usluga, čime je davanje dodatnog jednokratnog punomoćja izlišno, a rizici od prevarnih radnji i zloupotreba mnogo manji.

Izvor: politika.rs