Grad Požarevac oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta dogradnje sportske hale pomoćnom salom i izgradnje zatvorenog bazena u kompleksu Sportskog centra Požarevac. Planirana građevinska parcela ima površinu od 29.848 m2.

Foto; Pixabay

Urbanističkim projektom koji je izradio ARHI Studio NM, predviđa se dogradnja objekta sportske hale pomoćnom salom spratnosti P+0, okvirne BRGP 1.813,53 m2 i izgradnja zatvorenog bazena spratnosti Po+P+galerija, okvirne BRGP 7.210,70 m2.
Realizacija izgradnje objekata je planirana fazno. Prva faza je izgradnja objekta zatvorenog bazena, a druga proširenje sportske hale.
U delu zelene površine pored postojećeg olimpijskog bazena je u narednom periodu planirana tribina za takmičenja na olimpijskom bazenu čime bi se zaokružio čitav kompleks.
Aneks sportske hale (pomoćna sala) predstavlja pomoćnu sportsku dvoranu sa kombinovanim terenom za rukomet, mali fudbal, košarku i odbojku sa manjim gledalištem i pratećim sadržajima (svlačionice, sanitarni čvorovi, ostave za rekvizite). Objekat je organizovan tako da se u centru nalazi sportski teren sa gledalištem a oko njega su raspoređene prateće funkcije.
Novoprojektovana sportska sala je fizički povezana sa postojećom halom.
Idejno arhitektonsko rešenje aneksa sportske hale je izradio Kapaprojekt doo iz Niša.
Objekat zatvorenog bazena je projektovan kao slobodnostojeći objekat zasnovan na ortogonalnoj osnovi. Dominantne je pravougaone forme sa zakošenim delom južne fasade. Spoljne dimenzija gabarita objekta su oko 79m sa oko 46m. Karakteristični vizuelni identitet objekta ostvaren je formiranjem krova koji se lomi na tri ravni i formira oblik nalik talasu.
Objekat je spratnosti Po+P+1 (galerija).
Organizacija prizemlja je osmišljena tako da bi se izbeglo preplitanje putanja kretanja različitih korisnika – javnosti koja koristi bazen, sportista, zaposlenih i gledalaca. Glavni ulaz u objekat je uvučen i natkriven terasom galerije, orijentisan je ka spoljnim bazenima. Iz njega se pristupa holu, odakle je moguće penjanje na galeriju i pristup velikoj svlačionici za javnost.
Ispred južne fasade, orijentisan ka otvorenim bazenima, se nalazi plato. On funkcionalno povezuje otvorene i zatvorene bazene i služi kao proširenje bazenske plaže u letnjem periodu. Sa platoa se pristupa lokalu u okviru objekta, koji je predviđen za prodaju opreme za plivanje ili druge primerene sadržaje.
Osnovni gabarit objekta zauzima prostor sa bazenima: plivački 25×33 m (dubine 200 cm), dečji 15×7,5 m (dubine 80 cm do 120 cm) i hidromasažnom kadom.
Ka plivačkom bazenu su orijentisane tribine kapaciteta 412+3 mesta, sa prostorom za zapisnički sto i klupama za sportiste. Tribinama se pristupa sa severne strane objekta kroz odvojeni ulaz za posetioce, uz koji se nalaze prateće prostorije i toaleti.
Iz bazena se pristupa i ambulanti, koja ujedno služi i za korisnike spoljnih bazena.
Posebnu zonu čine kancelarije i prateće prostorije za zaposlene, u okvirnu kojih se nalaze i kancelarije za plivačko osoblje i sudije, sa zasebnim ulazima na bazen.
Galerija je podeljena u dve zone: kafić i fitnes centar. Kafiću pripada i terasa orijentisana ka otvorenim bazenima, dok mu je osnovna orijentacija ka Partizanskoj ulici. Fitnes centar se sastoji iz velike sale za vežbanje, male sale, fitnes bara i svlačionica sa pratećim sadržajima.
Na galeriji se nalazi i prostorija za klima komore i tehnička prostorija, sa odvojenim tehničkim stepeništem.
Idejno arhitektonsko rešenje zatvorenog bazena je izradio Krip inženjering doo iz Beograda.