Општинско веће општине Мало Црниће, на седници одржаној 21. Јануара 2020 . године, донело је годишњи план расписивања јавних конкурса за расподелу буџетских средстава удружењима грађана и другим организацијама цивилног друштва из буџета општине Мало Црниће у 2020. години.

За јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора;-подстицање и развој привредних и пољопривредних делатности;-социјална заштита;-борачко-инвалидсказаштита;-заштита лица са инвалидитетом; -подстицање наталитета;-помоћ старима;-здравствена заштита и промовисање људских и мањинских права;-образовање и наука;-заштита животне средине;-одрживи развој;-заштита животиња;-заштита потрошача;-борба против корупције;-превенција насиља опредељује се 300.000,00 за област заштите инвалидних лица и 2.500.000,00 за остале области.

За културу ове године опредељује се 700.000,00, јавно информисање-производња медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у обласи јавног информисања на територији општине Мало Црниће 2.000.000,00, спорт 4.000.000,00 а за верске заједнице 2.000.000,00.

Расписивање конкурса планирано је у фебруару ове године.