Opština Veliko Gradište raspisala je 15. maja Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Veliko Gradište u tekućoj godini. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 800.000 dinara.

Foto: Pixabay

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 20.000 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 300.000 dinara.

Učesnik Кonkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Projektima koji se realizuju sredstva će se dodeljivati po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Кonkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 31.12.2020. godine.

Pravo učešća na konkursu ima izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom; pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na Кonkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Кonkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Кonkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Кonkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

  1. aktuelnost teme:

– slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih,

– razvoj i zaštita ekonomski i socijalno ugroženih i osetljivih društvenih grupa,

– očuvanje kulturne baštine i negovanje tradicije i jezika srpskog naroda i nacionalnih manjina,

– razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva,

– razvoj nauke i obrazovanja,

– razvoj sporta i fizičke kulture,

– razvoj privrede, naročito turizma i poljoprivrede,

– zaštita i unapređenje životne sredine i komunalne infrastrukture,

– zaštita i unapređenje zdravlja ljudi;

  1. zona servisa/opsluživanja treba da obezbedi emitovanje radio i/ili televizijskog programa, odnosno distribuciju štampanog medija na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Učesnik Кonkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četirištampana primerka i popunjen originalni obrazac u elektronskoj formi na CD-u, koji čine: Predlog – prijava projekta i Budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu opštine Veliko Gradište www.velikogradiste.rs (u okviru ovog konkursa).

Dokumenta u jednom primerku:

  • kopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
  • kopija rešenja o registraciji  medija  u  Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa  Zakonom o javnom informisanju i medijima;
  • potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun) izdata nakon objavljivanja ovog javnog poziva;
  • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
  • overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
  • overen dokaz o emitovanju radio i/ili televizijskog programa, odnosno distribuciji štampanog medija na teritoriji opštine Veliko Gradište,
  • overena izjava učesnika konkursa da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja
  • overena izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Prijave na Кonkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u nedeljnom listu „Reč naroda“ Požarevac, 19.05.2020. godine.

Prijava se smatra blagovremenom ukoliko je primljena do 08.06.2020. godine, do 12,00 časova, na pisarnici Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Кorisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi najkasnije do 15.01.2021. godine.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Кonkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože svoje članstvo u komisiji.

Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i pojedinci predloge za člana komisije mogu poslati opštini Veliko Gradište u roku od 20 dana od dana objavljivanja Кonkursa u nedeljnom listu „Reč naroda“ Požarevac, odnosno od 20.05.2020. godine do 08.06.2020. godine do 12,00 časova.

Prijave projekata na Кonkurs slati isključivo poštom na adresu: Opština Veliko Gradište, 12220 Veliko Gradište, Žitni trg 1, sa naznakom: “Za Кonkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja za 2020. godinu“.

Кonkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.

Кonkurs i obrasci objavljuju se na sajtu opštine Veliko Gradište www.velikogradiste.rs gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom, od 11 do 14 časova, na telefone: 012/660-122 i 012/661-128.

Rešenje  o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Veliko Gradište  www.velikogradiste.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkurnu dokumentaciju, kao i detalje projekta, možete preuzeti OVDE.