Povodom predstojećih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će se održati 13.11.2022. godine, obaveštavaju se građani opštine Veliko Gradište pripadnici nacionalnih manjina da mogu vršiti uvid u pseban birački spisak nacionalnih manjina i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u posebnom biračkom spisku u zgradi opštine Veliko Gradište, Žitni trg broj 1, kancelarija broj 8, svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 časova do zaključenja posebnog biračkog spiska dana 27.10.2022. godine u 24.00 časa.

Foto: RTV Biser

Uvid se može izvršiti neposredno, ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs/, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana (jmbg), od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i ovlašćeni predstavnik podnosilaca potvrđene izborne liste

Nakon izvršenog uvida pripadnici nacionalnih manjina mogu podneti zahtev za upis ili brisanje iz posebnog biračkog spiska ili izmenu, ispravku ili dopunu podataka u posebnom biračkom spisku. Pravo upisa u poseban birački spiska ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine lično podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na propisanom obrascu.

Po zaključenju posebnog biračkog spiska, upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u posebnom biračkom spisku vrši Ministarstvo, na osnovu rešenja koje donosi najkasnije 72 sata pre dana održavanja izbora.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na br. tel. 660-444.