Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom (naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta, roditeljskog i dečijeg dodatka kao i zahtevi za veštačenje  zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja odsustva sa rada radi posebne nege deteta) podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni do početka vanrednog stanja preko službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradovima u kojima podnosilac zahteva ima prebivalište, počev od 7. maja 2020. godine.

Foto: Pixabay

Zahtevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adrese nadležnih službi dečije zaštite.

Komisije za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, počev od 7. maja 2020. godine, veštače zdravstveno stanje deteta u Filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti socijalne zaštite, počev od 7. maja 2020. godine, podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni do početka vanrednog stanja.

Podsećamo da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u periodu važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 53-2787/2020 od 24. marta 2020. godine, produžilo isplatu prava na osnovu ranije donetih rešenja, bez podnošenja novih zahteva,  svim korisnicima prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kao i korisnicima dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a kojima je ovo pravo isteklo  periodu 15. marta do  6. maja 2020. godine i to za period važenja  ove odluke.

Izvor: minrzs.gov.rs