U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina tj. svako dete rođeno u periodu od 01. marta 2015. godine do kraja februara 2016. godine. Roditelji odnosno drugi zakonski zastupnici imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

Pixabay

U prvi razred školske 2022/2023. godine mogu se upisati i deca rođena od 01. marta do 31. avgusta 2016. godine na zahtev roditelja i nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Škola upisuje decu sa područja škole, ali škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja do 1. februara tekuće školske godine u kojoj se vrši upis.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji je škola pripremila ili se može napisati u slobodnoj formi.

Škola obaveštava roditelja odnosno zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.