Na osnovu Odluke o javnoj svojini opštine Veliko Gradište objavljen je oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Veliko Gradište.

RTV Biser

Opština Veliko Gradište poziva zainteresovana pravna lica i preduzetnike, radi prikupljanja pismenih ponuda za odabir zakupca dela poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Veliko Gradište, označen pod brojem 5 ukupne površine od 50,00 m², i to dela od 10,00 m², koji se nalazi u Velikom Gradištu u prizemlju stambeno poslovne zgrade br. 2 ulaz br. 1, na kat. parc. br. 1898/1 u КO Veliko Gradište.

Poslovni prostor je pribavljen u javnu svojinu sa ciljem uređenja i obezbeđenja organizacije i načina obavljanja javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, te će se koristiti u svrhu autobuske čekaonice sa pripadajućim toaletom za putnike, pa se odabrani korisnik obavezuje da predmetni deo poslovnog prostora koristi radi svoje promocije koja sadrži prodaju karata za prevoz putnika, deljenje propagandnog materijala i slične aktivnosti promotivne prirode.

Obaveza je zakupca da korisnicima prevoza omogući korišćenje poslovnog prostora  radnim danima od 6.00 – 21.30 časova a vikendom od 7.00-19.00  časova.

Sa nezakupljenim delom poslovnog prostora opština će raspolagati u skladu sa budućim odlukama svojih organa.

Ugovor između izabranog zakupca i opštine Veliko Gradište biće zaključen na određeno vreme na period do 5 (pet) godina.

Početna cena zakupa dela poslovnog prostora iz tačke 1. ovog oglasa, iznosi 15 evra na mesečnom nivou.

Cena zakupa se iskazuje u evrima, a plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

U cenu su uračunati troškovi potrošnje električne energije, vode i odnošenja smeća, dok troškove održavanja prostora i druge troškove nastale usled aktivnosti zakupca u poslovnom prostoru snosi zakupac.

Održavanjem poslovnog prostora smatra se i održavanje higijene, čišćenje podova, toaleta i izložbenog prostora, krečenje zidova i plafona, zamena sijalica i el. prekidača i utičnica.

U postupku  mogu da  učestvuju preduzetnici i pravna lica koja dostave urednu pisanu ponudu u roku i na način određen u ovom oglasu, polože depozitni iznos i prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa, a koji su registrovani za obavljanje aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom putnika (izuzev prevoza putnika železnicom) i ispunjavaju sledeće uslove:

– Da linijski prevoz putnika obavlja kao gradski, prigradski i međumesni prevoz;

– Da mu u roku od dve godine pre dostavljanja ovog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska mera zabrane obavljanja delatnosti;

– Da je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

– Da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

– Da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

– Da obavlja međumesni prevoz na teritoriji opšine Veliko Gradište;

– Da je uplatio depozit u iznosu od 15 eura (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursku NBS na dan plaćanja) na račun opštine Veliko Gradište broj 840-0961804-78, model 97, poziv na broj 59-110.

Depozitni iznos uplaćuje se na žiro račun opštine Veliko Gradište, a dokaz o uplati dostavlja se uz ponudu.

Ispunjenje uslova ove tačke Oglasa dokazuje se izjavom koju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću daje podnosilac ponude.

Uz ponudu podnosilac još dostavlja izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza.

Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača sa kime će opština zaključiti ugovor je visina ponuđene cene uz ispunjenost drugih uslova iz oglasa.

Ponude se podnose Кomisiji u zatvorenim kovertama, sa naznakom “ponuda za zakup u poslovnom prostoru u ul. Albanske spomenice u Velikom Gradištu” poštom ili lično u pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko gradište, Žitni trg 1, 12220 Veliko Gradište.

Uvid u dokumentaciju i njeno preuzimanje moguće je izvršiti u zgradi Opštinske uprave soba br. 11, svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova.

Moguće je razgledati predmetnu nepokretnost svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova.

Ponuda preduzetnika i pravnog lica sadrži: ime i prezime preduzetnika, broj lične karte i JMBG; naziv preduzetničke radnje, odnosno naziv i sedište pravnog lica, MB i PIB; izvod iz registra nadležnog organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a); punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude; dokaz o uplaćenom depozitu; broj računa za vraćanje depozitnog iznosa; izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza i iznos zakupnine koji se nudi.

Ponude se podnose u periodu od 23.12.2020. godine do 6.1.2021. godine.

Blagovremenom smatra se ponuda koja je pristigla u pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište zaključno sa 6.1.2021. godine do 9 časova.

Po isteku roka za podnošenje ponuda, ne mogu se podnositi nove, niti menjati i dopunjavati ponude poslate u roku.

Ponude koje su podnete posle određenog roka, odbacuju se kao neblagovremene.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne ponude se ne razmatraju.

Postupak se smatra uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne ponude za učešće kojom podnosilac prijave učestvuje u postupku i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu cene iz tačke 4. ove odluke.

Ukoliko podnosilac ponude ne prihvati početnu cenu, ili najpovoljniji ponuđač na poziv predsednka Кomisije ne potpiše izjavu da je ponudio najviši iznos zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Ponosiocima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se uplaćeni depozit.

Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 15 dana od prijema poziva zakupodavca ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Otvaranje ponuda će se održati dana 6.1.2021. godine, sa početkom u 10 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Žitni trg 1, soba br. 11, pred Кomisijom.

Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon broj 012/676-106.

Oglas je objavljen na sajtu opštine Veliko Gradište, oglasnoj tabli opštine i na kablovskoj televiziji „Кopernikus“.

Кomisija: Saša Stević, Dragan Milić, Slobodan Živić.

Autor: RTV Biser, Izvor: Veliko Gradište