Poreska uprava objavila je Kalendar obaveza plaćanja poreza za fizička i pravna lica za jun prema kojem u ponedeljak 1. juna ističe rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za april 2020. godine.

Foto: Ilustracija (Foto: Pixabay.com/William Iven)

“Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca”, saopštila je Poreska.

Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu ističe 5. juna.

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Istog dana ističe i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec.

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

Kako se navodi u poreskom kalendaru, 10. juna ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, kao i rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec ističe 15. juna, a istog dana je i rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Do 15. juna treba i podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i poresku prijavu i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec takođe ističe 15. juna, kao i rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Istog dana ističu i rokovi za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec i za podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Do 29. juna je rok za podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije i plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2019. godinu i plaćenih akontacija.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2020. godine treba obaviti do 30. juna, kao i plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Izvor: eKapija