U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH raspisan je javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem. Rok za prijavljivanje je 15. decembar 2020. godine.

Ilustracija/Pixabay

Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost. S tim ciljem, InR projekat je već organizovao stručne obuke za poznate poslodavce u saradnji sa različitim kompanijama (videti www.ukljucise.org) i uspešno unapredio veštine i potencijal za zapošljavanje korisnika projekta. Neke od kompanija koje su već učestvovale u projektu su Continental iz Subotice, Sitel iz Beograda, Balkan iz Niša i druge.

Kriterijumi za učešće u programu su da kompanija ima najmanje 10 zaposlenih; da nije pod istragom ili joj nije izrečena zabrana rada u Srbiji ili inostranstvu; da posluje pozitivno u barem tri od poslednjih pet godina i nema kontinuirano smanjenje broja zaposlenih (ovaj kriterijum se odnosi na period pre marta 2020. godine).

Privatne kompanije su primarna ciljna grupa, ali i javna preduzeća mogu da učestvuju u programu.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje saradnje sa malim, srednjim i velikim preduzećima u cilju organizacije obuka praktičnih veština i zapošljavanja Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa.

Polaznici/ce obuka moraju biti nezaposleni i pripadati sledećim marginalizovanim grupama: Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe), povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske unije, dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana), osobe mlađe od 30 godina, žene, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, osobe starije od 50 godina i tehnološki viškovi.

Koristi za kompanije su višestruke, te će tako imati pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada, nadoknadu dela troškova obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme), nadoknadu dela troškova za nadoknade/plate za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja, podršku pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke, kao i uspostaviti saradnju sa GIZ-om.

Odabrana kompanija će imati obavezu da imenuje dovoljno osoblja sa relevantnim iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština, učestvuje u procesu regrutacije i selekcije polaznika/ca, organizuje i sprovede obuku u skladu sa odobrenim programom obuke, sprovede obuku u realnom radnom okruženju, odnosno u kompaniji, potpiše ugovore sa odabranim polaznicima/cama pre početka obuke, u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom i procedurama za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim procedurama koje su relevantne za dato zanimanje i/ili kategoriju polaznika/ca, organizuje završni ispit za polaznike/ce i izda sertifikate ili potvrde o završenoj obuci onima koji polože ispit, zaposli najmanje 60% polaznika/ca koji uspešno završe obuku, redovno podnosi izveštaje i prenosi informacije o svim eventualnim promenama InR projektu i GFA consulting group, kao i da sarađuje sa projektom InR i GFA consulting group u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Minimalni broj polaznika na obuci je pet, a bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, trajanje obuke je ograničeno na tri meseca i/ili 480 sati obuke. 80% trajanja obuke mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji su u skladu sa onim na stvarnom radnom mestu (u kompaniji).

Kompanije koje imaju iskustva u sprovođenju obuka i zapošljavanju marginalizovanih grupa će imati prednost pri ocenjivanju, a kompanija mora da poštuje principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve polaznike/ce, kao i da sprovodi propisane mere zaštite od virusa Covid19.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

Korak 1: Popunite prijavni formular na sprskom jeziku i pošaljite na e-mail: marijana.simic@gfa-group.de.

Korak 2: Aplikanti koji uspešno prođu prvi korak selekcije će biti pozvani da podnesu sledeća dokumenta: kopiju rešenja iz Agencije za privredne registre, skeniran finansijski izveštaj za prethodnu godinu

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Kompanije čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrane. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati GFA consulting group i InR projekat. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti kompaniju. Procenjeno trajanje procesa evaluacije, u zavisnosti od broja prijava, je četiri nedelje.

Rok za prijavljivanje je 15. decembar 2020. godine, a dodatna pitanja možete uputiti na email marijana.simic@gfa-group.de do 7. decembra 2020. godine. Više detalja pogledajte ovde.

Dokumentaciju za prijavu, uputstva i više informacija možete preuzeti na ovom linku.

Autor: eKapija