Razvojna agencija Srbije pripremila je dva nova programa podrške domaćim firmama, pre svega sektoru malih i srednjih preduzeća, koji će startovati javnim pozivima planiranim tokom marta i aprila meseca 2020. godine. Reč je o sasvim novom Programu podrške promociji izvoza i Programu podrške firmama za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, koji je sredinom 2019. prvi put pokrenut i već sada pokazuje pozitivne reakcije domaćih kompanija – prvih korisnika programa.

Javni poziv za Program podrške ulasku u lance dobavljača MNK  objavljen je u ponedeljak, 02.03.2020.godine. Namenjen je sektoru prerađivačke industrije (mašinska, metalska, automobilska, elektronska i električna, guma i plastika), a predviđen je budžet od 290 miliona dinara.

Kroz ovaj Program prvenstvo se identifikuje vrsta intervencije koja je preduzeću potrebna da bi poboljšao svoje performanse i potencijalno postao dobavljač multinacionalnih kompanija. Intervencije mogu biti različite, od korekcije u poslovanju i upravljanju, preko sticanja određenih sertifikata ili ulaganja u opremu i osavremenjivanje proizvodnje. Nakon što se odredi šta je to potrebno unaprediti u poslovanju firme potencijalnog dobavljača, sledi opredeljivanje sredstava iz Programa za to targetirano poboljšanje.

Trenutno imamo 19 korisnika Programa iz prvog ciklusa, sa kojima su potpisani ugovori u decembru prošle godine. Prve reakcije domaćih kompanija su pozitivne, a posebno je vidljiva posvećenost firmi aktivnostima koje su deo Programa.

Program podrške promociji izvoza je sasvim novi program RAS koji pruža svojevrsnu institucionalnu podršku izvozno orijentisanim firmama u prehrambenoj i drvnoj industriji (industrija nameštaja). Programom je predviđena podrška od 250 miliona dinara, a u aprilu se očekuje i zvanično objavljivanje javnog poziva.

Ovaj program osmišljen je tako da  preduzećima omogući unapređenje poslovanja u tri ključne oblasti: marketing, proizvodni procesi i logistika i prodaja, koje su i sami privrednici prethodno istakli kao sfere u kojima im nedostaje znanje kako bi bolje poslovali sa svetom.

To znači da će, u krajnoj instanci, domaće kompanije moći da očekuju procenat novca za refundiranje aktivnosti koje su deo ove tri velike oblasti, a to mogu biti aktivnosti od brendiranja, digitalnog  marketinga, studijskih poseta, preko razvoja novog proizvoda, zaštite IP, testiranja i sertifikacije, do znanja o finansijskom upravljanju, uslovima poslovanja na stranom tržištu, carinskim i poreskim aspektima poslovanja u inostranstvu i slično.

Cilj je da firme dobiju znanja o načinima plasiranja proizvoda, efektivnom proizvodnom procesu i pronalaženju kontakata za izlazak na strana tržišta, a da se uz to podstakne uvezivanje srpskih kompanija koje su orijentisane ka izvozu, kako bi razmenjivale informacije i zajedno nastupile na pojedinim međunarodnim tržištima.

Ono što razlikuje ova dva nova programa podrške malim i srednjim preduzećima, u odnosu na sve prethodne programe koje je RAS sprovodio za sektor MSP, je to što je uvedena faza dijagnostike poslovnih performansi pre donošenja odluke o dodeli sredstava. Time smo uspeli da identifikujemo privredna društva  i sektore koji imaju najveći potencijal za rast i da na pravi način uvidimo potrebe korisnika, a potom i da im opredelimo paket podrške koji će dati najbolje rezultate u pogledu unapređenja njihovih performansi i kreiranju šansi za ostvarivanje novih poslova.

Ovo su ujedno i aktivnosti od kojih se očekuju vidljivi rezultati po pitanju napretka u okviru sektora MSP, ne samo u narednoj godini, već je to prvenstveno dugogodišnja strategija i sa tom idejom su i kreirani programi – da sistemski i suštinski pomognu MSP kako bi bili konkurentniji i uspešniji na duže staze.

Prilikom kreiranja nacrta programa RAS je razgovarao sa predstavnicima sektora i kompanija o tome šta smatraju da im je od najveće važnosti za unapređenje poslovanja, iliti koju vrstu podrške bi želeli da dobiju. Pored toga, trudili smo se u proces kreiranja programa uključimo sve aktere važne za uspeh jednog ovakvog sistematskog pristupa razvoju MSP u Srbiji – i domaća preduzeća, multinacionalne korporacije, relevantne domaće i međunarodne institucije i tela.

Izvor: RAS

Foto: Pixabay