Narodna banka Srbije upozorava na neovlašćenu proizvodnju zamenskih platnih kartica

Platne Kreditne Kartice

Povodom ponuda koje se objavljuju na društvenim mrežama i veb-prezentacijama u vezi s nuđenjem usluge izrade platne kartice na metalnoj podlozi i s drugačijim dizajnom prebacivanjem sigurnosnih elemenata postojećih platnih kartica izdatih od ovlašćenih banaka, Narodna banka Srbije upozorava korisnike platnih kartica izdatih u Republici Srbiji da ne dostavljaju svoje kartice trećim licima, niti da zamenjuju postojeće kartice – novom karticom sa izmenjenim dizajnom i novim materijalom.

Foto: RTV Biser

Ističemo da takve usluge navode korisnike na postupanje suprotno ugovorima i na taj način ih izlažu dodatnim rizicima, a pored toga dovode i do povrede prava pružalaca platnih usluga, intelektualne svojine i pravila kartičnih sistema plaćanja. Bezbednost izdavanja i korišćenja platnih kartica jedan je od najvažnijih segmenata u poslovima s platnim karticama, pa se iz tog razloga primenjuju standardi, pravila i postupci kojih se pridržavaju svi učesnici u sistemu platnih kartica.

Zakonom o platnim uslugama propisana je obaveza korisnika platnih usluga da koriste platni instrument u skladu sa ugovorenim uslovima kojima se uređuju izdavanje i korišćenje tog instrumenta, kao i da je izdavalac platnog instrumenta, u okvirnom ugovoru s korisnikom platnih usluga (u šta spada i korišćenje platnih kartica), u obavezi da navede i mere koje je korisnik platnih usluga dužan da preduzme radi zaštite platnog instrumenta, kao i način obaveštavanja pružaoca platnih usluga o gubitku, krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta.

Slanjem platne kartice korisnik može postupiti suprotno obavezama iz Zakona (korišćenje platne kartice u skladu s propisanim i ugovorenim uslovima, zaštita sigurnosnih elemenata i obaveštenje o krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta) jer deli personalizovane sigurnosne elemente tog instrumenta, koji su od značaja za njeno korišćenje, zbog čega može snositi i odgovornost za eventualne zloupotrebe.

S tim u vezi, korisnik bi snosio punu odgovornost za štetu koja bi mu bila naneta eventualnom zloupotrebom platne kartice. Reč je o neovlašćenoj proizvodnji platnih kartica, što kao posledicu može imati i druge zloupotrebe koje mogu nastati usled samovoljnog davanja platnih kartica i podataka s njih.

Narodna banka Srbije podseća sve korisnike na bezbedno korišćenje kartica, a radi očuvanja poverenja i sigurnosti ovog bezgotovinskog platnog instrumenta, korisnicima savetuje sledeće:

Platne kartice su sredstvo, odnosno instrument plaćanja i u skladu s tim se čuvaju i koriste. Karticu može koristiti isključivo lice čije ime je odštampano na kartici, izuzev u slučajevima posebnih vrsta kartica, poput pripejd poklon-kartica, kada na kartici nije odštampano ime korisnika.
Nakon dobijanja koverte s PIN-om, ovaj broj je potrebno zapamtiti. PIN sme da zna samo korisnik kartice i ne sme ga saopštavati nikome drugom, a posebno je važno istaći da PIN nikako ne treba zapisivati na samoj kartici, niti ga nositi zajedno s karticom (npr. u novčaniku). Isto tako, prilikom podizanja novca s bankomata preporučljivo je zakloniti rukom tastaturu kada se unosi PIN.
U slučaju krađe ili gubitka kartice, potrebno je u što kraćem roku o tome obavestiti izdavaoca kartice. Izdavalac će istog trenutka blokirati karticu i na taj način eliminisati mogućnost njenog neovlašćenog korišćenja. Korisnik kartice snosi rizik za eventualne zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe odnosno gubitka kartice, do iznosa definisanog važećim propisima. U slučaju da naknadno pronađe karticu koja je prijavljena kao ukradena odnosno izgubljena, korisnik je ne sme koristiti, već je obavezan da je vrati izdavaocu.
Prilikom upotrebe na internetu:

Uvek treba proveriti da adresa veb-stranice na kojoj se nalazi formular za unos podataka o kartici počinje s „https”;
U toku plaćanja uvek treba pažljivo čitati sva obaveštenja i poruke koji se pojavljuju na ekranu i nikada ih ne treba zanemarivati ili zatvarati pre prethodnog čitanja;
Za onlajn plaćanje nikada neće biti potrebno da se unosi PIN; čak i ako se bude tražilo da se PIN unese, nikada to ne treba raditi, jer je najverovatnije u pitanju pokušaj zloupotrebe;
Nikada karticu ne treba fotokopirati ili je na drugi način umnožavati, a drugima nikada ne treba slati mejlom (ili na neki drugi pisani način) podatke o kartici koji se koriste za kupovinu preko interneta, tj. ime i prezime, broj kartice, datum isteka i trocifreni kod na poleđini kartice.