UNICEF je Dečiji fond Ujedinjenih nacija. Počeo je sa radom 11. decembra 1946. godine i bavi se pravima i dobrobiti dece.

UNICEF se u potpunosti finansira od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

UNICEF se u radu rukovodi Konvencijom o pravima drteta, koju su potpisale i ratifikovale skoro sve zemlje članice Ujedinjenih nacija kako bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi.

UNICEF-ova vizija budućnosti je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.