Грађани са подручја општине Мало Црниће до 05. јуна 2020. године могу обавити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка односно доношење решења на којима се заснивају напред наведене промене у бирачком списку.

Фото: РТВ Бисер

Увид у бирачки списак грађани могу извршити у Услужном центру општине Мало Црниће, у згради општине Мало Црниће, сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова, закључно са 05. јуном 2020. године. Бирачки списак се закључује 05. јуна 2020. године у 24,00 часова.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази. Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора, Министарство управе и локалне самоуправе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом

Захтеве за промене у бирачком списку из претходног става, грађани и подносиоци  проглашене изборне листе подносе Министарству или Општинској управи Мало Црниће, уколико имају пребивалиште на територији општине Мало Црниће, а интерно расељена лица, уколико имају боравиште на територији општине Мало Црниће.

О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у бирачком списку, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

О захтеву за вршење промене у бирачком списку поднетом Општинској управи Мало Црниће, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

Сваки грађанин (бирач) може надлежној Општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (до 01. јуна 2020. године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће он (грађанин-бирач) на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Уписивање података да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења Општинске управе на чијој територији  бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

Уписивање податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству, по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења Општинске управе на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.

Захтев за гласање бирача по месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: Име, презиме и име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и податке о општини, односно граду и адресу боравишта у земљи, односно иностранству, према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Извор: opstinamalocrnice.rs