Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 1. juna moguće obaviti serološko testiranje na lični zahtev na prisustvo IGM i IGG antitela na koronavirus.

Foto: Pixabay

Građani testiranje mogu da obave u nekoj od zdravstvenioh ustanova i institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije. Cena testa je 1.200 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za RT-PCR testiranje.

Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira.

Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.

Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UКOLIКO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA – POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAК LICA SA JMBG.

Primeri uplatnica dati su ispod.

 

Foto: RFZO

Foto: RFZO

RT-PCR TESTIRANJE

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

FIZIČКA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UКOLIКO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAК LICA SA JMBG

Dopuna Instrukcije za uplatu sredstava za uslugu  RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2  na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2 za strane državljane:

STRANI DRŽAVLJANI:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

Izvor: RFZO