Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju javnog objekta – predškolske ustanove – vrtić , spratnosti P+1,u Petrovcu na Mlavi (u daljem tekstu, izrađen od strane „BIRO ZA PLANIRANJE , PROJEKTOVANJE I INŽENJERING „URBIS“, Svetog Save 17, Šid, se može ostvariti svakog radnog dana u periodu od 7 sedam dana, počev od 07. oktobra 2021. godine do 13. oktobra 2021. godine, u kancelarijama broj 7. i broj 30. i u Maloj sali Opštinske uprave opštine Petrovac na Mlavi, ul. Srpskih vladara 165 u Petrovcu na Mlavi, u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.

Foto: Petrovac na Mlavi

UP VRTIĆ sa pratećom dokumentacijom biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti i u digitalnoj formi na zvaničnoj internet stranici Opštine Petrovac na Mlavi (link: https://www.petrovacnamlavi.rs/obavestenja/oglasi/) i u NID Kompanija Novosti a.d. Beograd Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u izloženi UP VRTIĆ, staviti primedbe i dati sugestije na isti. Primedbe se predaju isključivo u pisanoj formi preko pisarnice Opštinske uprave Petrovac na Mlavi (pisarnica – kancelarija broj 5.) do okončanja javne prezentacije, odnosno zaključno sa sredom 13.oktobar 2021. godine do 15:00 časova, naslovljeno na Odeljenje za urbanizam, planiranje i razvoj, Opštinske uprave Opštine Petrovac na Mlavi.

Neuredne i neblagovremene primedbe se neće razmatrati.

Javna sednica Komisije za planove opštine Petrovac na Mlavi na kojoj će se raspravljati o pristiglim primedbama u toku javne prezentacije održaće se u petak 15. oktobra 2021. godine u velikoj sali Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, ul. Srpskih vladara 165, 12300 Petrovac na Mlavi sa početkom u 11:00 časova. Na javnoj sednici podnosioci primedbi na UP VRTIĆ mogu svoje primedbe obrazložiti pred Komisijom za planove i obrađivačem UP VRTIĆ.