Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju obezbeđivanja bezbednog, blagovremenog, celovitog i jednakog postupanja ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja odraslih i starijih lica izdalo je instrukciju o načinu njihovog rada prilikom organizovanja vakcinisanja korisnika na smeštaju.

Ilustracija/Pixabay

Prema pomenutoj Instrukciji, pre vankcinisanja korisnika, neophodno je obezbediti njegovu pisanu saglasnost ili saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.

Vakcinaciju obavljaju zdravstveni radnici iz ustanove ili nadležnog Doma zdravlja, uz poštovanje svih zaštitnih mera, nošenja maske i druge zaštitne opreme u unapred dezinfikovanim prostorijama koje su namenjene isključivo za ovu svrhu i prema listi korisnika koju sastavlja i dostavlja ovlašćeno lice.

Prema tom spisku zaposleni u ustanovama, pojedinačno ili u manjim grupama, dovode korisnike na vakcinaciju, a u prostoriji ne sme u isto vreme da bude više od pet korisnika.

Takođe, lica koja vrše vakcinaciju moraju pre ulaska u dvorište da prođu sve kontrole na virus Kovid -19, meri im se temperatura i dezinfikuju ruke i obuća.

Proces vakcinacije ne sme ni u jednom trenutku da ugrozi zdravlje ostalih korisnika, a o datumu vakcinacije direktor mora unapred da obavesti resorno ministarstvo.

Izvor: minrzs.gov.rs