Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Golubac izložen je u sedištu Opštinske uprave Golubac, ulica Cara Lazara br. 15, prizemlje, kancelarija broj 14. Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jednistvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Golubac mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 7 do 15 časova svakog radnog dana najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, tj. do 4. aprila 2020. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta nateritoriji opštine Golubac (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prabivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U postupku uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje zaštita podataka o ličnosti. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave OVDE, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.