Део јединственог бирачког списка за територију општине Голубац изложен је у седишту Општинске управе Голубац, улица Цара Лазара бр. 15, приземље, канцеларија број 14. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Голубац могу поднети Општинској управи у времену од 7 до 15 часова сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка 10. априла 2020. године.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази. Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. до 4. априла 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта натериторији општине Голубац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има прабивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се утврђује заштита података о личности. Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе OVDE, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.