Uslov za dobijanje zaključne dvojke, ubuduće bi mogla biti aritmetička sredina 1,75, a ne kao do sada 1,5. Naime, Upravni odbor Društva direktora škola Srbije uputiće predlog Ministarstvu prosvete da se promeni Pravilnik o ocenjivanju, jer postojeći ne vrednuje na pravi način rad, niti kažnjava nerad.

Students Sitting Inside the Classroom While Using Their Smartphone

Foto: Unsplash

Pravilnikom o ocenjivanju u srednjem obrazovanju predviđeno da se đaku može zaključiti dvojka ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.

– To znači da je učeniku  dovoljno da, kod jedne provere znanja bilo kojom tehnikom dobije ocenu na primer 3 ili 4, pa iako su mu sve ocene nedovoljne i on će imati uslov dobije dovoljan (2) – navode direktori u svom dopisu. – Ovo neke učenike podstiče na kampanjski rad i oni ne uče kontinuirano, što nije dobra vaspitna i pedagoška praksa. Takođe, veliki je raspon ocena koje se u elektronskom dnevniku pokazuju na dve decimale, a svode se na istu ocenu. Tako, na primer 1,66 i 2,33 ili 2,66 i 3,33 ili 3,66 i 4,33 su ista ocena, 2, 3, odnosno 4.

Na praktičnom primeru to bi značilo, ako đak iz jednog predmeta ima tri 1 i jednu 3, po sadašnjem načinu ocenjivanja zaključana ocena bi bila 1,5, odnosno dvojka, iako nije savladao tri oblasti koje su učene.

– U smislu prevazilaženja ovog problema i da bi svaki odgovor učenika imao podjednak pedagoški značaj (ne formalno-pravni), predlog je da se u Pravilniku o ocenjivanju predvidi da za učenika čija je najčešća ocena u nizu 1, uslov za izvođenje ocene dovoljan (2), bude aritmetička sredina 1,75 – smtaraju u Društvu direktora škola Srbije. – Uz to, možda treba razmišljati i o tome da se zaključne ocene izvode sa dve decimale, a ne da se zaključuju na cele ocene od 2 do 5. Ovo bi sigurno doprinelo objektivnijem uspehu učenika i na pravi način bi se vrednovao rad učenika i njihovo ispunjenje ciljeva nastavnih programa.