Svеtski dan dijabеtеsa obеlеžava sе u 160 zеmalja širom svеta, 14. novеmbra, na rođеndan sеr Frеdеrika Bantinga, koji jе zajеdno sa Čalsom Bеstom 1922. godinе otkrio insulin.  „Mеdicinskе sеstrе i dijabеtеs”  slogan jе ovogodišnjе kampanjе i ima za cilj podizanjе svеsti o ključnoj ulozi koju mеdicinskе sеstrе imaju u pružanju podrškе ljudima koji živе sa dijabеtеsom. 

Ilustracija/Pixabay

Dijabеtеs  prеdstavlja jеdnu od najčеšćih hroničnih nеzaraznih bolеsti. Prеma podacima iz 2019. Godinе  u Rеpublici Srbiji od dijabеtеsa bolujе oko 600.000 ljudi (8,2% populacijе), a od dijabеtеsa tipa 2 bolujе višе od 95 % od ovog broja.

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/11/14/default-calendar/world-diabetes-day-2020-introducing-the-global-diabetes-compact) i Međunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation – IDF https://www.idf.org/news), koje su promovisale ovaj dan, procenile su da će se broj obolelih ljudi od dijabetesa u svetu do 2045. godine povećati na 629 miliona.

Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, među kojima je i naša zemlja.

U Srbiji, kao i u razvijenim zemljama u svetu, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. U našoj zemlji godišnje umre oko 3.500 osoba od ove bolesti. Procenjuje se da je gotovo polovina obolelih u našoj zemlji starija od 65 godina, ali i da oko 38 % osoba sa tipom dijabetes 2 nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Ovogodišnja tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa je: „MEDICINSKA SESTRA I DIJABETES“ i ima za cilj podizanje svesti o ključnoj ulozi koju medicinske sestre imaju u pružanju podrške ljudima koji žive sa dijabetesom.

Medicinska sestra učestvuje u:

  • Promovisanju zdravog načina života
  • Prevenciji dijabetesa – smanjenju ili uklanjanju faktora rizika za dijabetes tip 2
  • Ranom dijagnostikovanju dijabetesa kako bi se obezbedilo brzo lečenje
  • Pružanju obuke za samokontrolu dijabetesa
  • Psihološku podršku osobama sa dijabetesom radi sprečavanja komplikacija.

Osobe koje žive sa dijabetesom suočavaju se sa brojnim izazovima, te je za podršku obolelima od ključne važnosti edukacija, osposobljavanje i sticanje veština medicinskih sestara i prepoznavanje važnosti ulaganja u obrazovanje i obuku sestara. Kako broj osoba koje žive sa dijabetesom raste širom sveta, uloga medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika postaje sve važnija u kontroli ove bolesti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije:

  • Medicinske sestre čine 59% zdravstvenih radnika.
  • Globalni nedostatak medicinskih sestara u 2018. godini bio je 5,9 miliona a 89% tog nedostatka koncentrisano je u nerazvijenim i zemljama u razvoju.
  • Broj edukovanih i zaposlenih medicinskih sestara treba da raste za 8% godišnje da bi se prevazišli alarmantni nedostaci u profesiji do 2030. godine.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da ukupna investicija potrebna za postizanje ciljeva zacrtanih u Ciljevima održivog razvoja  do 2030. godine iznosi 3,9 biliona dolara – od čega bi 40% trebalo da bude posvećeno ulaganju u zdravstveni kadar. Takvo ulaganje takođe utiče i na druge ciljeve održivog razvoja, na iskorenjivanje siromaštva, obezbeđivanje inkluzivnog i ravnopravnog obrazovanja, postizanje rodne ravnopravnosti kroz zapošljavanje i osnaživanje žena i promovisanje održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta.

S obziorom na to da su osobe sa dijabetesom jedna od najugroženijih grupa stanovništva kada je u pitanju obolevanje, ali i nastanak komplikacija izazvanih virusom COVID-19, trebalo bi da posebno obrate pažnju i zaštite se od infekcije poštujući sve mere predostrožnosti.

Autor: RTV Biser