Uslugu SOS telefona za žrtve rodno senzitivnog nasilja  moguće je pružiti i putem drugih telekomunikacionih ili informacionih tehnologija (čet, WhatsApp isl.), previđeno je izmenama  pravilnika o bližim uslovima za pruženja usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasija. 

Pexels

Pružalac usluge daje informacije žrtvi nasilja o pravilima koja se odnose na anonimnost i poverljivost podataka, pri pozivu, pre pružanja bilo koje usluge.

Poverljivost podataka može biti ograničena isključivo:

1) ako je potrebno zaštititi korisnicu – kada postoji verovatnoća da su njen život, zdravlje ili sloboda ugroženi;

2) kada je potrebno zaštititi druga lica (decu, osoblje SOS telefona) zbog verovatnoće da mogu biti ugroženi.

Novina je da je u situacijama ograničene poverljivosti konsultant dužan da prijavi slučaj nadležnim organima i bez saglasnosti korisnice, o čemu korisnica mora unapred da se informiše, u skladu sa propisanim procedurama za slučaj probijanja principa poverljivosti.

Izvor: NE