Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju  prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Požarevac i imaju prebivalište na području Grada Požarevca, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje grad Požarevac na osnovu  konačne rang liste, a u skladu sa uslovima javnog konkursa.

Ilustracija/Pexels

Poslodavac –izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i svih kategorija teže zapošljivih.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Na javnim radovima se angažuje najmanje 5(pet) nezaposlenih lica iz svih kategorija  teže zapošljivih .

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih (odnosno socijalne zaštite ) i humanitarnih delatnosti,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini od 28.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava  za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno  u visini od 2.800,00 dinara po licu;
 • naknadu troškova obuke u cilju osposobljavanja lica uključenih u Javni rad –jednokratno u iznosu od 0,00 dinara.
 • U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama. Poslodavcu- izvođaču javnog rada se ne  isplaćuju sredstva na ime obuke. U saradnji Grada i  Nacionalne službe –Filijala Požarevac procenjivaće se  opravdanost potrebe za obukom,  ukoliko isto nije regulisano zakonom.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove i javna preduzeća
 • privredna društva
 • preduzetnici
 • zadruge

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

Pravo učešća u realizaciji programa javnih  radova na teritoriji  Grada Požarevca mogu ostvariti podnosioci zahteva koji imaju registrovanu delatnost ili ogranak na teritoriji Grada Požarevca i  koji uključuju nezaposlena lica evidentirana u Nacionalnoj  službi  i imaju prebivalište na  teritoriji Grada Požarevca.

Dokumentacija za podnošenje prijave:

 • popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici –pomoć u kući i druge usluge podrške za samostalan život –personalna asistencija i dr.), fotokopija licence za preužanje navedenih usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite.
 • informacija o korisnicima usluga (broj i struktura)-za poslodavca –izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih ( odnosno socijalne zaštite )  i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca –pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.

U saradnji Grada i Nacionalne službe – Filijala Požarevac, podnosiocima prijava za javne radove mogu  se tražiti  i drugi dokazi i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici  Nacionalne  službe Filijale Požarevac, to jest u sedištu Filijale Požarevac i u Ispostavi u Kostolcu, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Sedištu Filijale Požarevac i Ispostavi Kostolac, ili  preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs.

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada.

Prijem i obradu podnetih  prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva vrši Nacionalna Služba za zapošljavanje-Filijala Požarevac i na osnovu rang liste priprema Predlog odluke.

U pripremi Predloga odluke uzimaju  se u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Nacionalna Služba-Filijala Požarevac Predlog odluke  upućuje gradu Požarevcu i  Savetu za zapošljavanje Grada Požarevca.

Odluku donosi Gradonačelnik grada Požarevca, u roku od 30 dana od dana isteka javnog konkursa,  nakon pribavljenog mišljenja Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Požarevca i utvrđene konačne rang liste.

Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Prilikom  odlučivanja procenjuje se opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je u periodu 2018., 2019. i 2020. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom  opredeljenih sredstava.

Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli Nacionalne službe-Filijala Požarevac, u Ispostavi Kostolac i  na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe i sredstava opštine  po programu javnih radova“ odnosi se na programe 2018,2019,2020. godine, koje je organizovala i finansirala u celosti ili delimično Nacionalna služba. Izuzetno, poslodavcima koji su predhodno koristili sredstava, a podneli su prijavu za oblast socijalne (odnosno socijalne zaštite) i humanitarne delatnosti   dodeljuje se 5 bodova. Navedene podatke iz prijve za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba-Filijala Požarevac  će proveravati uvidom u svoju evidenciju.

**Kriterijum „Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale“ podrazumeva da je  doneta odluka o dodatnim kriterijumima, koja je istaknuta na  oglasnoj tabli uz javni konkurs. Na osnovu odluke je moguće dodeliti do 10 bodova, uzimajući u obzir sledeće kriterijume: razvijenost opštine, društvenu korist koja se ostvaruje kroz realizaciju javnog rada, privredni značaj za razvoj regiona, mišljenje nadležnog organa lokalne samouprave/ lokalnog saveta za zapošljavanje i dr.

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada, a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa izabranim nezaposlenim licima sa evidencije nezaposlenih.

Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe, Gradonačelnik Grada  Požarevca  i poslodavac  – izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 • novi termin plan overen od strane poslodavca – izvođača javnog rada, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 • izjava poslodavca – izvođača javnog rada o imenovanju koordinatora programa javnog rada (koordinator angažovanih lica na sprovođenju javnog rada može biti isključivo zaposleni kod poslodavca – izvođača javnog rada koga opredeli kao odgovornog za izvršavanje ovih poslova);
 • specifikacija sredstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja / potvrda o otvorenom evidencionom računu i obrazac overe potpisa (OP obrazac);
 • odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;
 • za pravna lica – dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i overen zahtev za registraciju menica);
 • fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada/žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.

U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

Za preduzetnika:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

Za pravno lice:

 • za odobrena sredstva u iznosu do000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

Za korisnike javnih sredstava:

 • izjava odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl).

Status poslodavca –izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja biće proveren iod strane Filijale Nacionalne službe na osnovu raspoloživih podataka Uprave za trezor i Narodne banke Srbije .

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 • radno angažovana lica zadrži do isteka trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana vrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije i istog nivoa kvalifikacije, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;
 • redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja dokaze;
 • redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
 • redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
 • dostavljadokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
 • organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 • dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, na propisanom obrascu, odnosno fotokopiju potvrde, u skladu sa zakonom;
 • mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
 • Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene;
 • dostavi Nacionalnoj službi fotografije mesta izvođenja javnog rada po završetku javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom konkursu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Informacije se mogu dobiti u Nacionalnoj službi-Filijala Požarevac, putem telefona 012/538-102; 012/538-107, 012/538-104, na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs. , na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs i na oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

Javni konkurs je otvoren 8 dana od dana  objavljivanja na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs , sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs, kao i na  oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

Autor: RTV „Biser“