Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je elektronskim putem, preko web portala e-Šalter RFPIO, podnošenje zahteva za izdavanje uverenja/potvrde o korišćenju prava na penziju ostvarenu u Republici Srbiji, zahteva za izdavanje uverenja/potvrda o korišćenju prava na penziju primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i zahteva za izdavanje uverenja/potvrde o korišćenju prava na penziju ostvarenu u inostranstvu samo primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zaključenim sa državama koje su kao republike bile u sastavu SFRJ.

PIO Fond screenshot

Zahtev za izdavanje uverenja/potvrde o korišćenju prava na penziju ostvarenu u Republici Srbiji i zahtev za izdavanje uverenja/potvrde o korišćenju prava na penziju ostvarenu u inostranstvu samo primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zaključenim sa državama koje su kao republike bile u sastavu SFRJ se preko web portala e-Šalter podnosi se nadležnoj filijali, odnosno službi filijale Fonda.

Zahtev za izdavanje uverenja/potvrde o korišćenju prava na penziju ostvarenu u inostranstvu primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju podnosi se Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Direkciji Fonda, odnosno Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Direkciji Pokrajinskog fonda.

Radi što kraćeg rešavanja po zahtevima podnetim preko portala e-Šalter, obrazac zahteva treba pravilno popuniti i potpisati, a uz popunjen i potpisan zahtev dostavlja se i dokaz o identitetu (skenirana lična karta). Nedostavljanje potrebne dokumentacije dovodi do odugovlačenja postupka.

Traženo uverenje/potvrda će biti dostavljena poštom na adresu, a više informacija o uslovima korišćenja portala i načinu popunjavanja i podnošenja zahteva nalaze se na početnoj strani portala eŠalter (opcije: Uslovi korišćenja portala i Uputstvo za korišćenje web portala e-Šalter).

PIO Fond