Fond za razvoj Srbije od 10. juna je počeo da prima zahteve za kredite namenjene likvidnosti i nabavci obrtnih sredstava za preduzeća koja posluju u sektoru turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja.

Pixabay

U skladu sa uredbom koja utvrđuje uslove finansijske podrške firmama u navedenim sektorima, predviđeno je izdavanje kredita sa rokom otplate od pet godina, koji uključuje grejs period do dve godine.

Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima po kamatnoj stopi od 1 odsto na godišnjem nivou.

Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika sa povezanim licima zavisi od veličine preduzeća, tako da preduzetnici i mikro pravna lica mogu da dobiju do 20 miliona dinara, mala pravna lica do 80 miliona, srednja do 180 miliona dinara.

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju, navodi se u saopštenju Privredne komore Srbije.

Korisnik u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može imati smanjenje broja zaposlenih

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

do iznosa od 5.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i jemstvo jednog ili više osnivača ili jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme, kod podnosioca zahteva za kredit ili drugog privrednog subjekta

do iznosa od 20 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita

do iznosa od 80 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita

za iznos iznad 80 miliona dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi, robi i/ili vozilima u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Nepokretnosti odnosno oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist Fonda.

Zaloga na opremi, robi i/ili vozilima ili hipoteka mogu biti obezbeđenje i za iznose kredita manje od 80 miliona dinara.

Ukoliko su osnivači lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavljaju menice osnivača.

Pretežne šifre delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja na koje se primenjuju posebni uslovi nalazi se OVDE.

Zahtevi se podnose elektronski, sa kompletnom skeniranom dokumentacijom na elektronsku adresu: tus_prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs.

Izvor: Nova ekonomija, Fond za razvoj Srbije