Cilj izrade nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kučevo za 2022. godinu je stvaranje uslova za ostvarivanje ciljeva i prioriteta lokalnog razvoja i politike zapošljavanja kroz planiranje mera i aktivnosti u oblasti zapošljavanja koje će se u toku 2022. godine sprovoditi radi porasta ukupne zaposlenosti na teritoriji opštine Kučevo.

Foto: RTV Biser

Odlukom predsednika opštine Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj zaduženo je za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kučevo za 2022. godinu koji će biti izrađen do kraja februara 2022. godine.

Tokom procesa izrade navedenog plana izvršiće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.

Plan će biti izrađen u skladu sa rezultatima ex-ante analize efekata i rezultatima ex-post analize efekata.

Nakon izrade, nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kučevo za 2022. godinu zajedno sa rezultatima ex-ante analize efekata i rezultatima ex-post analize efekata biće prezentovani javnosti u toku trajanja javne rasprave.