Izvor: NBS, N1

Narodna banka Srbije (NBS) je saopštila da je donela Instrukciju o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih računa građana s navršenih 65 i više godina života i izdavanju platnih instrumenata.

Instrukcija će se primenjivati u periodu važenja zabrane kretanja na javnim mestima usled suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19, a odnosi se na građane starije od 65 godina koji nemaju ovlašćena lica za raspolaganje sredstvima na svom računu, kao i na one mlađe od 65 godina u slučaju reizdavanja platne kartice kojoj je istekao rok važenja.

Banka je dužna da omogući isplatu novca s računa u prostorijama banke ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja.

Punomoćje se može dati alternativno na obrascu koji je odštampan uz Instrukciju objavljenu na sajtu NBS, ili u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, u kom slučaju to punomoćje treba da sadrži podatke iz tog obrasca i ne mora biti overeno kod notara, s tim da je ovlašćeno lice dužno da banci stavi na uvid lična dokumenata ovlašćenog lica i korisnika.

Takođe, banka može da isplati novac na kućnu adresu korisnika u saradnji sa Poštom Srbije, kao i na drugi odgovarajući, blagovremen i siguran način (preko ovlašćenog lica banke ili angažovanjem kurirske službe).

Korisnik se može obratiti banci i uputiti joj zahtev za isplatu novca na jedan od predloženih načina pozivom posebne telefonske linije banke za komunikaciju s korisnicima, otvorene za ovu namenu, pri čemu je dužan i da navede račun i iznos koji bi mu bio isplaćen s tog računa.

Pored isplate gotovog novca sa računa, korisnik ima mogućnost da banci podnese i nalog za prenos novca s njegovog deviznog računa na dinarski platni račun tog korisnika, a takav nalog korisnik može dati banci i preko ovlašćenog lica iz punomoćja.

„Imajući u vidu rizike od zloupotreba, kao i bezbednosne rizike u vezi sa transportom novčanih sredstava na kućnu adresu korisnika, u skladu sa odredbama ove instrukcije, korisniku se na načine predviđene Instrukcijom može u jednoj banci mesečno najviše isplatiti iznos u gotovom novcu koji nije veći od 80.000 dinara, odnosno iznos efektivnog stranog novca čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu nije veća od 80.000 dinara“, navela je NBS.

Na isti način, kao što se korisnik u skladu sa Instrukcijom može obratiti banci za isplatu gotovog novca, on se može banci obratiti i sa zahtevom za (re)izdavanje platne kartice.

NBS je propisala banke i Pošta Srbije ne mogu korisnicima naplatiti naknade i druge troškove u primeni Instrukcije o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih računa građana s navršenih 65 i više godina života i izdavanju platnih instrumenata.