Racuni Struja

Status energetski ugroženog kupca zavisi od ukupnog mesečng prihoda domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovnog stanja, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Foto: RTV BISER

Status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju jednočlana domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 21.074 dinara.

Za porodice sa dva člana gornja granica prihoda je 33.402, a tročlana ne smeju da premaše 45.729 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 58.057 dinara.

Za petočlanu porodicu prihodi treba da budu do 70.384 dinara da bi ostvarili to pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 82.711 dinara, a za porodice sa više od šest članova, za svakog dodatnog pojedinca dodaje se 12.327 dinara.

Prema kriterijumu „imovno stanje“, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40 kvadrata, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87 kvadrata, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

Pravo na status energetski ugroženog kupca imaju primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Taj status ima i domaćinstvo čiji član koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a za čiji rad je potrebno napajanje iz elektromreže i kome obustavom isporuke struje može biti ugrožen život ili zdravlje. Domaćinstvo koje ima takvog člana treba da uz zahtev podnese i izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata, ugovor o snabdevanju i poslednji račun za isporučenu struju.

Energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta.