Opštinsko veće opštine Veliko Gradište, objavljuje Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Veliko Gradište za školsku 2020/2021. godinu.

Ilustracija/Pixabay

U školskoj 2020/2021 godini, stipendiraće se 13 studenata i to po jednu stipendiju za sledeće studijske programe:

– Prirodno matematički fakultet ili Biološki fakultet, studijski program biologija

– Matematički fakultet ili Prirodno matematički fakultet, studijski program matematika

– Filološki ili Filozofski fakultet, studijski program  nemački jezik

– Filološki ili Filozofski fakultet, studijski program  srpski jezik

– Matematički fakultet ili Prirodno matematički fakultet, studijski program informatika i računarstvo

– Građevinski fakultet, studijski program građevinarstvo

– Fakultet fizičke hemije

– Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, studijski program javna uprava

– Redovni student sa invaliditetom, bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole

i 4 redovna studenta iz osetljivih društvenih grupa  bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole,  koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju, sa područja opštine Veliko Gradište.

Student iz osetljive društvene grupe, ostvaruje pravo da učestvuje na konkursu, ukoliko  ispuni jedan od sledećih uslova:

 • da su on i članovi njegove porodice korisnici novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad, ili da ih je Centar prepoznao kao materijalno ugroženu porodicu
 • da je dete bez roditeljskog staranja,
 • da je iz jednoroditeljske porodice (žive s jednim roditeljem, a drugi roditelj nije živ, ili nema podatak o drugom roditelju u izvodu iz MKR)
 • da pripada romskoj nacionalnoj manjini,
 • da je lice sa invaliditetom,
 • ili lice sa hroničnim bolestima (bronhijalna i srčana astma, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, epilepsija, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, i sl.)

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju, sa područja opštine Veliko Gradište.

Stipendija se ne može koristiti za ponovljenu godinu studije na istom ili drugom fakultetu.

Studenti koji koriste studentski kredit ili stipendiju od drugih preduzeća i ustanova i po osnovu Zakona o učeničkom i studentskom standardu, ne mogu biti korisnici stipendije.

Dodeljena stipendija, pripada studentu od dana zaključenja Ugovora o stipendiranju, pa do isteka roka predviđenog ugovorom.

Student koji prekine školovanje dužan je da vrati primljen iznos stipendije  sa odgovarajućom važećom kamatom.

Po završetku studija stipendista je dužan da prihvati zapošljavanje na području opštine Veliko Gradište, ukoliko postoji slobodno radno mesto, najmanje onoliko godina koliko je koristio stipendiju.

Potrebna dokumentacija

Studenti učesnici konkursa dužni su da podnesu sledeća dokumenta:

 • prijavu za dodelu stipendije
 • uverenje o upisanoj odgovarajućoj godini studija i po koji put
 • potvrdu o visini prosečne ocene ostvarene u predhodnoj godini studija, za studente prve godine svedočanstva sva četri razreda srednje škole,
 • potvrdu o visini prosečne ocene ostvarene u predhodnim godinama studija, za studente prve godine svedočanstva sva četri razreda srednje škole (za studente iz osetljivih društvenih grupa)
 • uverenje o članovima zajedničkog domaćinstva (overa nadležnog organa)
 • uverenje o prihodima po članu domaćinstva za prvih 6 (šest) meseci tekuće godine, izdato od strane nadležnog organa Opštinske uprave opštine Veliko Gradište
 • izjavu da ne primaju studentski kredit ili stipendiju od drugih preduzeća i ustanova, odnosno po osnovu člana 10. i 11. Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • dokaz o prebivalištu (očitanu ličnu kartu ili potvrdu o prebivalištu izdatu od strane PS Veliko Gradište).

Osim navedenih obaveznih dokumenata u zavisnosti od potreba ( studenti iz osetljivih društvenih grupa) dostavljaju i:

 • overena kopija dokumenta koji potvrđuje invalidnost studenta,
 • kopija rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, ili potvrda Centra
 • kopija izvoda iz matične knjige umrlih,
 • dokaz o postojanju hroničnog oboljenja,
 • jedan od dokaza da student pripada romskoj nacionalnoj manjini (rešenje o upisu u poseban birački spisak studenta ili jednog od njegovih roditelja, lična izjava overena od nadležnog organa, potvrda izdata od registrovanog romskog udruženja).

Rok za prijavljivanje na Konkurs zaključno sa 29.10.2020. godine.

Prijava i ostala konkursna dokumentacija za dodelu stipendija podnosi se Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište – Odeljenju za opštu upravu, neposredno predajom na pisarcu- kancelarija broj 1, ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu stipendije“.

Neblagovremeno podnete prijave i prijave sa nepotpunom konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

Redosled studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu kriterijuma utvrđenih  Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma za dodelu stipendija studentima sa područja  opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 30/2016).

Prednost kod studenata sa invaliditetom, ima student sa upisanim fakultetom u odnosu na  visoku školu, uz poštovanje kriterijuma utvrđenih Pravilnikom.

Odluka o dodeli stipendija objaviće se  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Veliko Gradište i internet stranici opštine  www.velikogradiste.rs

Stipendija se dodeljuje studentu za vreme trajanja redovne nastave, koja je propisana za sticanje odgovarajućeg  stepena obrazovanja.

Sa izabranim stipendistom, predsednik opštine Veliko Gradište zaključuje  Ugovor o stipendiranju.

Student primalac stipendije dužan je da redovno polaže ispite i po upisu naredne godine studija, u rokovima određenim statutom fakulteta, dostavlja potvrdu Opštinskom veću opštine Veliko Gradište, u suprotnom smatraće se da je Ugovor o stipendiranju raskinut.

Obrazac Izjave da student ne prima studentski kredit ili stipendiju od drugih preduzeća i ustanova, odnosno po osnovu člana 10. i 11. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 55/2013, 27/2018- dr. zakon i 10/2019), kao  i sve informacije vezane za Konkurs, mogu se  dobiti u Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište – Odeljenju za opštu upravu– kancelarija broj 1. i 4, ili na telefon 660-122, kontakt osoba Vesna Milanović.

Autor: RTV Biser, Izvor: Veliko Gradište