Dečiji dodatak je jedan od načina da se pomogne porodica, a posebno one koje su ugrožene. Postoje mnogi uslovi koje bi trebalo ispuniti kako bi se to pravo ostvarilo.

Pexels

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Dečiji dodatak mogu primati državljani Srbije, ali i strani državljani sa statusom stalno nastanjenog stranca, koji neprosredno brinu o detetu.

Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ako roditelj, odnosno onaj koji podnosi zahtev,  ne poseduje dodatne nepokretnosti, u zemlji i inostranstvu, osim one u kojoj porodica živi.

Da biste dobili dečiji dodatak bitno je da kuća, odnosno stan u kojem živite ne bude velik, tačnije ne sme imati više od jedne sobe po članu porodice uvećan za još jednu sobu. Te ukoliko je vaša porodica tročlana da biste dobili dodatak morate živeti u domu koji je najviše četvorosoban. Takođe, za ostvarivanje prava porodica može posedovati i garažu ne veću od 20 metara kvadratnih.

Izuzetak od ovog pravila mogu biti samo porodice koje dohodak zarađuju od poljoprivrede. Za te porodice važi pravilo da dečiji dodatak mogu ostvariti ako nemaju stambeni prostor veći od broja članova porodice uvećan za jednu sobu, ali i ekonomske zgrade i zemljište do dva hektara po članu porodice.

Za koliko dece se prima dečiji dodatak?

Dečiji dodatak se prima za najviše četiri deteta, ali ukoliko majka nakon trećeg detata rodi blizance ili više dece ima pravo na dečiji dodatak na svako rođeno dete rođeno tokom četvrtog porođaja.

Takođe, peto i svako naredno dete može primati dečiji dodatak ukoliko neko od prva četiri deteta više ne može da ostvari to pravo. Takođe, ovo pravo se može proširiti i na svako dete bez roditeljskog staranja o kome se podnosilac neposredno brine.

Uslovi koje deca moraju ispuniti da bi primala dečiji dodatak?

Dete mora pohađati program pripreme pred polazak u osnovnu , potom deca koja se  školuju i redovno pohađaju nastavu u Srbiji. Srednjoškolska deca takođe imaju pravo na dečiji dodatak ukoliko redovno pohađaju školu do njenog završetka, a najkasnije do navršenih 20 godina života. Dete koje iz opravdanih razloga ne pohađa školu ili je školovanje prekinulo u svojstvu rednovog učenika takođe može dobijati dečiji dodatak.

Deca sa smetnjama u razvoju, koja pohađaju školu i programe osposobljavanja za rad mogu dobijati dečiji dodatak do 26. godine života.

Uslovi za dobijanje dečijeg dodatka?

Dečiji dodatak ćete moći da primate ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada.

Ipak, ako porodica ne ostvaruje druge prihode ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini sme prelaziti iznos od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta.

Ukoliko dete redovno pohađa školu dečiji dodatak se automatski nastavlja bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju.

Koliki su iznosi za dečiji dodatak u 2020. godini?

U tabeli ispod možete videti koji su iznosi za dečiji dodatak.

Cenzusi za dečiji dodatak (2020. godina)

Ovo su cenzusi na osnovu kojih se izračunava da li imate pravo da dobijete dečiji dodatak (jul 2019.)

Ko ima pravo na dečji dodatak?

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja, odnosno hranitelja/staratelja koji se neposredno brine o deci ne starijoj od 19 godina. Zahtev uz svu potebnu dokumentaciju i popunjen obrazac prijave za dečiji dodatak podnosi se gradskoj/opštinskoj službi dečije zaštite na osnovu mesta prebivališta lica koje podnosi zahtev.

Uslovi za dobijanje dečjeg dodatka

Podnosilac zahteva (majka/otac/hranitelj/staratelj) moraju ispunjavati sledeće uslove:

– da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji države i na istoj adresi na kojoj su prijavljena i deca (za koju se podnosi zahtev za dečiji dodatak)

– da su osigurani preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje što se dokazuje fotokopijom važeće zdravstvene knjižice, odnosno očitavanjem elektronske

– da imaju potvrdu o redovnom školovanju iz škole za dete koje je školskog uzrasta

Koji su finansijski uslovi za dobijanje dečjeg dodatka?

Pravo na dobijanje dečijeg dodatka imaju roditelji koji svojim zaposlenjem zarađuju prihode koji ne prelaze cenzus propisan za dobijanje ove finansijske pomoći. Potrebno je da osoba koja podnosi zahtev za dečiji dodatak određenom dokumentacijom dokaže svoja primanja. Uslov je da roditelj prosečnim primanjem ne prelazi propisani cenzus.

Zaposleni roditelji koji konkurišu za dečiji dodatak moraju pribaviti uverenje o prosečnim primanjima u prethodna tri meseca od perioda u kome se konkuriše. Roditelji koji nisu zaposleni već primanja ostvaruju na osnovu ugovora o delu, autorskih prava, poljoprivrede ili obveznica, dostavljaju dokument kojim dokazuju mesečni ili godišnji prihod domaćinstva.

Koji su materijalni uslovi za dobijanje dečjeg dodatka?

Jedan od najvažnijih preduslova za dobijanje dečjeg dodatka jeste materijalno stanje u kojem se porodica nalazi. U sklopu dokumentacije potrebno je priložiti i dokaze o posedovanju nekretnina, zemljišta i drugih nepokretnosti.

– potvrda o katastarskim prihodima iz mesta rođenja i mesta prebivališta za prethodnu godinu

– fotokopija vlasničkog lista

– uverenje o porezu za sve članove zajedničkog domaćinstva

Na dečiji dodatak nemaju pravo porodice koje u svom posedu imaju nekretninu koja prevazilazi minimum standarada – 1 soba po članu domaćinstva, sa još jednom sobom.

Kad dete ne ide u školu ili ima smetnje u razvoju

Pravo na dečji dodatak se može produžiti i posle 20., odnosno 21. godine života za dete sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom na osnovu mišljenja interresorne komisije (IRK) ukoliko je obuhvaćeno vaspitno – obrazovnim programom ili programom osposobljavanja za rad, a za dete pod starateljskom zaštitom do 26. godine života (član 26. stav 9. 10. i 11.).

Za decu koja iz opravdanih razloga ne idu u redovnu školu ili imaju smetnje u razvoju potrebno je doneti i:

– potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;

– akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju (o stepenu psihofizičke ometenosti – deteta mišljenje daju opštinska, odnosno gradska komisija nadležna za pregled dece sa smetnjama u razvoju i njihov rad je besplatan);

– akt o produženju roditeljskog prava ako je ono produženo i posle punoletstva deteta

Šta mi treba ako sam samohrani roditelj?

Za konkurisanje za dečji dodatak samohrani roditelj mora priložiti dokaze da ostvaruje ovaj status. Dokumenta koja dokazuju status samohranog roditelja mogu biti:

 • izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim,
 • dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice,
 • odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečji dodatak

Cenzusi za otvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 9.134,69 dinara.

Cenzus za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona iznosi 11.875,10 dinara, dok je cenzus za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije 10.961,63 dinara.

Koji je iznos dečjeg dodatka?

(od 1. jula 2019. godine)

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

 • Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo – 3.044,90 dinara
 • Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona – 3.958,37 dinara
 • Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona – 4.567,35 dinara
 • Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona – 5.480,82 dinara

Koliko dugo traje pravo na dečji dodatak?

Pravo na dečiji dodatak traje godinu dana od datuma donošenja rešenja o priznavanju prava. Ovaj zahtev se obnavlja najranije 30 dana pre datuma istea prava na dečiji ddatak, a najkasnije na dan isteka tekućeg rešenja.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za dečji dodatak

Pored popunjenog obrasca, prilikom konkurisanja potrebno je da pripremite:

 •  fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 •  fotokopija uverenja o državljanjstvu Srbije za podnosioca zahteva (ne starije od šest meseci);
 •  fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 •  fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
 •  potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi – ukoliko su članovi domaćinstva zaposleni);
 •  potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 •  poresko uverenje za sve članove domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja o imovinskom stanju domaćinstva (uverenje iz republičke i lokalne poreske evidencije);
 •  potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
 •  dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
 • * potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
 • * akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju
 • * akt o produženju roditeljskog prava
 • * dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
 • * dokazi o nezaposlenosti (uverenje iz NSZ i fotokopija radne knjižice – original na uvid)
 • * dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)

Prilikom obnavljanja zahteva za dečiji dodatak proverite koja su vam dokumenta potrebna – što zavisi od vašeg statusa i promena koje su nastale u prethodnih godinu dana. O tome je najbolje da se raspitate u nadležnoj opštinskoj službi za dečiju zaštitu u opštini prebivališta.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: bebac.com