Opština Golubac raspisuje drugi javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Golubac za  finansiranje nove opreme za ribnjake u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Golubac za 2020. godinu.

Ilustracija/Pixabay

U  skladu  sa  Programom  podrške  za  sprovođenje  poljoprivredne  politike  i  politike ruralnog razvoja  za 2020. godinu, izvršiće se dodela podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme  za  ribnjake.  Odobrena  vrednost  podsticajnih  sredstava  po  korisniku  može  biti maksimalno 32.000 dinara. Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove mere po drugom javnnom pozivu u  2020. godini, iznosi  96.000 dinara. Troškove PDV-a snosi korisnik podsticajnih sredstava.

Opšti uslovi

 • Кorisnik podsticajnih sredstava može biti preduzetnik sa prebivalištem na teritoriji opštine Golubac (naziv delatnosti, slatkovodni ribolov), sa aktivnim statusom u registru privrednih  subjekata.  Кorisnik sredstava takođe,  ne  može  imati  više od 4  (četiri) meseca registrovanog prekida obavljanja delatnosti privrednog ribolova u prethodnoj godini, a proveru statusa preduzetnika i podataka o prekidima obavljanja delatnosti, vršiće opštinska uprava Golubac, na sajtu Agencije za privredne registre;
 • Кorisnik podsticajnih sredstava poseduje godišnju dozvolu za privredni ribolov u 2020. godini;
 • Кorisnik podsticajnih sredstava nije podneo zahtev za sufinansiranje iste investicije u drugim javnim fondovima;
 • Кorisnik podsticajnih sredstava nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda prema budžetu opštine Golubac;
 • Кorisnik podsticajnih sredstava mora da ima izmirene obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim iz sredstava budžeta opštine Golubac;
 • Кorisnik podsticajnih sredstava i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke;
 • Кorisnik podsticajnih sredstava ne sme da otuđi predmet investicije za koju je ostvario podsticaje u roku od pet godina od dana isplate podsticaja i da se u tom periodu predmet namenski koristi;
 • Podsticajna sredstva će se dodeljivati po pristiglim zahtevima do utroška sredstava opredeljenih konkursom;
 • Кriterijum selekcije ne postoji, ali će prednost prilikom izbora korisnika sredstava imati podnosioci sa ranijim datumom podnošenja potpunog  zahteva;
 • U  slučaju da se podsticajna sredstva odobravaju  po osnovu dostavljenog predračuna, sredstva  se  korisniku uplaćuju  nakon  potpisivanja Ugovora  između  nadležnog  organa opštine Golubac i podnosioca zahteva, a dokaz o uplati korisnik dostavlja u skladu sa uslovima iz  Ugovora.

Podnosilac zahteva, uz obrazac-prijave, dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. račun za nabavljenu opremu  (mrežasti  alat), izdat  od  01.01.2020.  godine do dana podnošenja zahteva;
 2. dokaz o izvršenom plaćanju i to potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečak;
 3. fotokopija dozvole za privredni ribolov (za tekuću godinu);
 4. fotokopija kartice poslovnog-tekućeg računa;
 5. uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 6. potpisanu izjavu kojom potvrđuje sledeće: da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima; da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja budžetu opštine Golubac, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita; da će namenski koristi i da neće otuđiti, niti da će drugom licu dati na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet godina od dana nabavke opreme za ribnjake i da korisnik i dobavljač ne predstavljaju povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja putem pošte na adresu: Opština Golubac, ulica Cara Lazara 15, sa naznakom „Javni poziv za podsticajna  sredstvaza  nabavku  nove  opreme za ribnjake u 2020. godini“  ili  lično  u prostorijama Opštinske uprave Golubac, ulica Cara Lazara broj 15, Golubac.

Javni poziv je otvoren od 18.09. 2020. do 25.09. 2020. godine, a podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja samo po jednom zahtevu  u 2020. godini. Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi i ne vraćaju se podnosiocu.

Dostavljeni  zahtevi  će  biti  administrativno  provereni  od  strane  opštinske  uprave Golubac radi utvrđivanja da li su potpuni, podneti na vreme i da li su uslovi za odobravanje zahteva ispunjeni. Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće finansirani do visine opredeljenih  sredstava  po  Javnom  pozivu  za  podnošenje zahteva.

Za  podnosioce  nepotpunih zahteva, opštinska uprava Golubac po službenoj dužnosti, uz saglasnost podnosioca zahteva,  od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak, a za ostalu dokumentaciju biće pozvani da izvrše dopunu  u  roku  od 7  dana  od  dana  prijema  poziva.  Ukoliko  podnosioci  nepotpunih  zahteva u navedenom roku ne dopune dokumentaciju, zahtevi će biti odbijeni kao nepotpuni.

Zahtevi koji su dopunjeni u roku  biće razmatrani tek nakon dostavljanja dokumentacije koja je tražena i kao datum prijema zahteva biće uzet datum kompletiranja istog. Zahtevi koji se dostave nakon roka i zahtevi poslati poštom, faksom ili elektronskom poštom neće biti razmatrani. Nakon obrade zahteva od strane opštinske uprave Golubac, prednost dobija onaj sa ranijim datumom podnošenja potpunog zahteva. Posle administrativne kontrole, prihvatljivi zahtevi mogu biti provereni na licu mesta od strane Кomisije koju obrazuje opštinsko Veće opštine Golubac.

Tekst Javnog poziva, obrazac za prijavu  kao i obrazac Izjave,  mogu se preuzeti sa sajta opštine Golubac – www.golubac.org.rs i u prostorijama opštinske Uprave Golubac, kancelarija broj 11.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti i na  broj telefona 012/678 426.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: golubac.org.rs