Sertifikaciono  telo  Ministarstva  unutrašnjih  poslova  od  17.08.2020.  godine počelo je sa izdavanjem kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis na ličnim kartama  sa  čipom  i  ličnim  kartama  za  strance  koji su  u  skladu  sa  Zakonom  o elektronskom  dokumentu,  elektronskoj  identifikaciji  i  uslugama  od  poverenja  u elektronskom poslovanju „Službeni glasnik RS“, broj 94/17.

U skladu sa navedenom zakonskom regulativom Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova neće više izdavati kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis na ličnim kartama sa  čipom  koje  su  sa  datumom  izdavanja  do  18.08.2014.  godine.

Za  lične  karte  iz navedenog  perioda  će  se  vršiti  deblokada  lozinke,  suspenzija/reaktivacija sertifikata i opoziv sertifikata. Na ličnim kartama sa datumom izdavanja posle 18.08.2014. godine se može dobiti kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis iz  novog  sertifikacionog  tela, odnosno  nije  potrebno  menjati  ličnu  kartu  zbog izdavanja  kvalifikovanog  sertifikata  za elektronski  potpis  iz  novog sertifikacionog tela.

Bliže informacije možete naći na sajtu sertifikacionog tela na http://ca.mup.gov.rs ili  se možete obratiti na ca@mup.gov.rs.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: MUP