Obaveštava se stanovništvo Grada Požarevca, korisnici koji su priključeni na sistem javnog snabdevanja vodom za piće sa izvorišta u Požarevcu, da će se od subote 22. oktobra od 8 časova do nedelje, 23.oktobra u 8 časova vršiti ispiranje distributivne mreže u Požarevcu tretmanom degradacije biofilma koje se prvi put izvodi na vodovodnoj mreži u gradu.

Foto: Pixabay

VAŽNO

Voda neće biti ispravna za piće u navedenom periodu, tokom vršenja tretmana, a građani se obaveštavaju da je ne koriste za piće ni nakon nedelje u 8 sati, sve dok Zavod za javno zdravlje u Požarevcu ne završi ispitivanje uzoraka i ne okonča sveobuhvatne analize ispravnosti i o tome ne obavesti javnost.

Analize ZZJZ mogu potrajati najduže 4 dana.

Nakon tretmana mreže Zavod će izvršiti (male) analize na 18 mernih mesta na mreži i još 4 analize velikog obima parametara, od kojih su dve na rezervoarima i dve na tačkama na mreži. Rezultati takozvanih malih analiza biće poznati istog dana, dok će rezultati sveobuhvatnih ispitivanja koja se rade po hitnom postupku biti završeni u narednim danima.

Bezbednost vode za piće utvrdiće se kada budu poznati rezultati svih pomenutih analiza.

Tretmanom degradacije biofilma koji se prvi put izvodi na vodovodnoj mreži u gradu biće obuhvaćen kompletna distributivna mreža, Rezervoar na Ključu i rezervoari na 2. i 3. visinskoj zoni.

U periodu tretman može doći do pojave povećane mutnoće na točećim mestima.

Bitno je da u toku tretmana korisnici ispuštaju vodu na svim točećim mestima u svojim objektima, kako bi tretmanom bile obuhvaćene i individualne instalacije i ispustili evenualno nataložene suspendovane čestice.

Inače, voda se tokom čitavog perioda može koristiti za sanitarne potrebe.

Biofilm u cevovdu je talog koji na pojedinim mestima (džepovima) u sistemu može da izazove mikrobiološku neispravnost vode za piće.

Protokom vremena taloži se u cevovodu i postaje podloga za razvoj patogenih mikroorganizama. Takva voda u cevovodima pitke vode sve više postaje ozbiljan ZDRAVSTVENI RIZIK koji zahteva preduzimanje određenih korektivnih mera, kako bi se preventivno delovalo i sprečili rizici po zdravlje ljudi.

Višeslojni biofilm u dubljim slojevima apsolutno ne dolazi u dodir sa standardnim sredstvima za dezinfekciju vodovodne mreže, kao ni sa rastvorenim kiseonikom prisutnim u mreži. Zbog toga je nužno sprovođenje tretamana u produženom trajanju kojim će se u potpunosti ukloniti sve naslage biofilma u mreži i sprečiti njegovo obnavljanje.

Tretman koji se u kraćim vremenskim razmacima koristi u gradovima na teritoriji države, tokom vikenda prvi put će se raditi na mreži Požarevca.

Sredstva za sprovođenje tretmana, u iznosu od 12.293.054 dinara obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

O terminu ispiranja mreže sa izvorišta Lovac i PPV Mlava, korisnici će blagovremeno biti obavešteni.