Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Požarevac i opština Veliko Gradište raspisuju Javni konkurs za poslodavce za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica, na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini.

Pixabay

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i imaju registrovanu delatnost na teritoriji opštine Veliko Gradište, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih sa teritorije opštine Veliko Gradište, koja se  vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Požarevac –Ispostava Veliko Gradište (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Кategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci i mladi koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja
 • stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
 • Romi
 • osobe sa invaliditetom
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
 • dugoročno nezaposleni
 • žrtve porodičnog nasilja.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovogjavnog poziva za nezaposleno lice.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi: 225.000 dinara po licu, odnosno 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS;

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenimradnim mestima su de minimis državna pomoć.

Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 • registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektnikorisnici budžetskih sredstava;
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga(ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za istalica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanjasredstava;
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.
 • za radnike koje bi ustupili drugom poslodavcu.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,

fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR, ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto ), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – dokaz u skladu sa zakonom,

izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), potpisan  od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,

uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do meseca koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, odnosno za poslodavca koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu,

obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći, na propisanom obrascu Nacionalne službe;

ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne zaodlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka,  Nacionalnoj službi, Filijali Požerevac, Ispostavi Veliko Gradište, neposredno ili putem pošte, napropisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs

Odluku o odobravanju subvencije poslodavcu za zapošljavanje nezaposlenih  lica iz kategorije teže zapošljivih donosi Direktor Filijale Požarevac, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, uz predhodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Veliko Gradište, naosnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.  Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošljavaju mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Nacionalna služba – Filijala Požarevac prilikom odlučivanja po podnetomzahtevu procenjuje opravdanost uključivanja broja lica iz zahteva sabiznis planom. Broj novozaposlenih za koje se traži subvencija u odnosu na broj zaposlenih može da bude najviše 5:1.

Bodovna lista – Subvencija za zapošljavnje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Кriterijumi/Broj bodova

 1. Delatnost poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica – Proizvodnja, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge 15
 • Uslužno zanatstvo, ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo 8
 • Hoteli, restorani i ostale usluge 5
 • Ostalo 0
 1. Dužina obavljanja delatnosti –
 • Od tri godine i više – 10
 • Od jedne do tri godine 8
 • Do jedne godine 5
 1. Prethodno korišćena sredstva po osnovu dodele subvencije za otvaranje novih radnih mesta
 • Procenat zaposlenih lica*
 • Više od 51% zaposlenih lica 15
 • Zaposleno do 50% lica 10
 • Nije bilo zaposlenih 0
 • Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe** 20
 1. Broj zaposlenih kod poslodavca za prethodna 3 meseca/Porast broja zaposlenih 15

Maksimalan broj bodova 60

*Element „Procenat zaposlenih lica“ odnosi se na dodelu subvencije po javnim pozivima  iz 2016, 2017, 2018,  i 2019. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba, a podrazumeva odnos broja lica koja su bila zaposlena kod podnosioca zahteva na dan 6 meseci od završetka ugovorne obaveze po osnovu dodele subvencije u odnosu na ukupan broj lica za koja je podnosilac zahteva koristio subvenciju . Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.

**Element „Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe“ odnosi se na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima po javnim pozivima iz 2016, 2017, 2018, 2019. i 2020. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: porast broja zaposlenih, procenat zaposlenih lica, dužina obavljanja i delatnost poslodavca. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Direktor Filijale za zapošljavnje Požarevac, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe za zapopošljavanje , predsednik opštine Golubac  i podnosilac zahtevau roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava iobaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za lica koja sezapošljavaju (kopija ugovora o radu); datum zasnivanja radnog odnosa mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije;
 • sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
 • potvrda o prijemu zahteva za registraciju menice (za pravno lice);
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta odobrena sredstva po osnovu subvencije;
 • fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava/žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

U cilju zaključivanja ugovora podnosilac zahteva je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, koja mogu biti:

Za preduzetnika:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara– dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancijau vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

Za pravno lice:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više– bankarska garancijau vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.
 • Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:

 • zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci; u slučaju prestanka radnogodnosa sa licem za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u obavezi da uroku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa drugim nezaposlenim sa evidencije Nacionalne službeiz kategorije teže zapošljivih, određene visinom subvencije, a u skladu sa Javnim pozivom, i da to lice zadrži u radnomodnosu najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka uvećanog za periodu kome je izvršena zamena; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uskladu sa zakonom;
 • zadrži lica za koja je ostvario pravo na subvenciju/zamenu, u periodu realizacije ugovorne obaveze, na teritoriji JLSistog ili nižeg stepena razvijenosti od JLS na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
 • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze;
 • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja zarealizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji, mogu se dobiti u Nacionalnoj službi-Filijala Požarevac, putem  telefona 012/538-102;012/538-107,012/538-104,   na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs. i na oglasnim tablama u opštini Veliko Gradište i Filijali za zapošljavanje Požarevac-Ispostava Veliko Gradište.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020.godine.