Urbanističkim projektom, koji je Grad Požarevac stavio na javni uvid planirana je rekonstrukcija i dogradnja dva paviljona u okviru kompleksa Kazneno popravnog zavoda Požarevac-Zabela.

Ilustracija/Pixabay

Predmet rekonstrukcije i dogradnje su dva objekta – smeštajni paviljoni 1 i 2. Postojeći objekti su spratnosti P+1. Zidani su 1912. godine i sastoje se iz centralnog, višeg dela u kome su smeštene komunikacije i sanitarne prostorije i dva krila u okviru kojih se nalaze smeštajne sobe duž hodnika i zajednička prostorija za slobodne aktivnosti na kraju. Etaža je tipska i funkcionalna organizacija je ista u prizemlju i na spratu. Objekti su funkcionalno podeljeni na dva, međusobno simetrična dela: postoje dva odvojena ulaza i dva odvojena stepeništa.

Neto površina jednog postojećeg smeštajnog paviljona je 828,48 m2, dok će nakon radova iznositi 2.172,21 m2.

Projektom su predviđena po dva odvojena ulaza u objekat – ulaz za zaposlene i ulaz za pritvorenike. Ulazi su smešteni u centralnoj zoni objekata na suprotnim fasadama. U centralnom delu objekta se, na obe etaže, nalaze službene prostorije i server soba, kancelarija nadzornika u prizemlju i ostava za odeću pritvorenika sa mestom za izdavanje na spratu iznad, perionica sa sušionicom u prizemlju i na spratu iznad, kao i stepenište.

Od centralnog dela se pružaju dva krila pod uglom od 90 stepeni. U njima su projektovane smeštajne jedinice koje se sastoje od sobe i mokrog čvora, svaka projektovana za smeštaj od 6 osoba, pri čemu se vodilo računa o propisanim standardima u pogledu veličine prostora. Oba krila su istog smeštajnog kapaciteta, po devet smeštajnih soba po etaži. Ukupan broj soba je 36, tako da je ukupno obezbeđen smeštaj za 216 osoba. U svakom krilu predviđen je koridor koji je širine 4 m, s obzirom na poziciju smeštajnih soba obostrano.

Pored soba za smeštaj, projektovana su i zajednička kupatila sa šest tuš kabina, radi lakše kontrole pritvorenika. Takođe, u svakom krilu na obe etaže se nalaze i prostori za slobodne aktivnosti dimenzionisani prema broju korisnika. U okviru ovih prostora je projektovana i mini kuhinja kao i terasa koja je sa spoljne strane zatvorena rešetkama.

Na kraju svakog krila se nalaze evakuacioni izlazi projektovani u skladu sa pravilima protivpožarne zaštite. Sa spoljašnje strane objekta, na fasadi se nalaze evakuacione stepenice od čelika.

Ispod jednog dela rekonstruisanog i dograđenog objekta je predviđena i podrumska etaža, za smeštaj tehničkih postrojenja za potrebe instalacija. Pristup podrumu je projektovan preko spoljašnjeg stepeništa koje je natkriveno nadstrešnicom od čeličnih elemenata.

Osim ovoga, projektom je predviđen i tehnički ulaz za unošenje opreme, u ploči iznad podruma na delu ispred ulaza za pritvorenike.

Prostor između objekata i saobraćajnih i pešačkih površina se parterno uređuje u skladu sa karakterom kompleksa i posebnim bezbednosnim zahtevima koji važe za funkcionisanje njegovih delova. Parcela je ograđena visokom zidanom ogradom sa punktovima za kontrolu i osmatranje.

Naručilac izrade projekta je Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Kazneno popravni zavod u Požarevcu, a projakat je izradilo preduzeće BG ARH doo iz Beograda.

Javna prezantacija trajaće do 25. januara 2021. godine.

Autor: eKapija