Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije oglasilo je tender za uslugu izrade projektne dokumentacije za postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) i prečišćavanje svih otpadnih voda u Termoelektrani Kostolac u blokovima A1 i A2.

eKapija

Kako se navodi, predmet projekta je izrada idejnih rešenja i idejnih projekta sa studijama opravdanosti izgradnje za ova dva postrojenja.

Namena objekta odsumporavanja dimnih gasova blokova A1 i A2 TE Kostolac, je da se koncentracija SO2 (sumpor-dioksida) u dimnim gasovima smanji ispod granične vrednosti emisija, koja je definisana u odgovarajućoj EU regulativi, odnosno ispod 130 mg/Nm3.

Tehničko rešenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda treba da obezbedi odgovarajući tretman otpadnih voda po svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ekonomskim parametrima, a studijom opravdanosti potrebno je da se izvrši analiza izgradnje predmetnih postrojenja

Usaglašavanje sa EU regulativom

Termoelektrana Kostolac A nalazi se na 1,5 km udaljenosti od grada Kostolca. Lokacija termoelektrane nalazi se na obali rukavca Dunavac na desnoj obali reke Dunav.

Termoelektranu čine dva bloka – A1 snage 100 MW i A2 snage 210 MW. Oba bloka koriste lignit iz Kostolačkog ugljenog basena. Blok A1 je građen u periodu 1964-1967. godine i pušten je u pogon avgusta 1967. godine. Blok A2 je pušten u pogon avgusta 1980. godine.

U periodu od 2011. do 2015. godine, strategija EPS-a bila je da se blokovi A1 i A2 od 2023. do 2025. godine isključuju sa mreže i gase sa pogonom.

Međutim, od 2017. godine, strategija se menja i već tokom marta 2019. objavljuje se tender za rekonstrukciju i revitalizaciju blokova A1 i A2, tako da se njima omogući dodatni rad za još oko 100.000 efektivnih sati rada.

“To praktično znači produženje veka rada blokova A1 i A2 za 15 godina do 2038. godine”, stoji u dokumentaciji.

Budući da je Srbija preuzela obaveze po pitanju usaglašavanja emisija TE, u skladu sa zahtevima EU, za narednih 10 godina, nesmetani rad termo blokova je moguć u slučaju usklađivanja sa Direktivom o velikim ložištima do 1.1.2018. godine i Direktivom o industrijskim emisijama do 1.1.2027. u delu koji se odnosi na ograničenje emisija zagađujućih materija ЅO2, NOx i praškastih materija, ističe se.

“Iz tog razloga, produženje veka rada blokova A1 i A2 za narednih 15 godina zahteva neminovno uvođenje procesa odsumporavanja dimnih gasova (ODG) blokova A1 i A2”, navodi se u dokumentaciji.

Rok za ponude je 16. novembar do 11 sati, a javno otvaranje održaće se istog dana, sat vremena kasnije. Više o tenderu pogledajte OVDE.

Autor: eKapija