Postavljanje tabli sa novim kućnim brojevima u svim naseljima u opštini Žabari počelo je 1. septembra 2022. godine.

Foto: Pixabay

Postavljanje kućnog broja podrazumeva ulazak ovlašćenog izvršioca usluge na privatno vlasništvo i zato je neophodna saradnja sa vlasnicima objekata.

Kako bi u što efikasnijem roku bile postavljene 2.534 table sa kućnim brojevima građani su u obavezi da omoguće pristup objektima na kojima se vrši prenumeracija, ovlašćenim licima zaduženim za postavanje tabli u radnoj odeći sa logom preduzeća MODEL 5 DOO BEOGRAD koji će posedovati i potvrdu za obavljanje usluge,

U slučaju neovlašćenog označavanja, skidanja, uništavanja, oštećivanja ili narušavanja izgleda i onemogućavanja postavljanja table sa kućnim brojem primenjivaće se kaznene odredbe člana 35. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru.

Izdavanje nove lične karte u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra, obavlja se bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte.