Opštinsko veće opštine Golubac oglasilo je Javni konkurs za postavljanje opštinskog pravobranioca Opštine Golubac.

Ilustracija/Pixabay

Opštinski pravobranilac zastupa  jedinicu  lokalne  samouprave  u  postupcima pred sudovima,   upravnim  i  drugim  nadležnim organima   radi   zaštite  njenih  imovinskih  prava  i  interesa.  Prati  i  proučava  pravna  pitanja  od  značaja  za  rad  organa  i  pravnog  lica  koje  zastupa,  posebno  iz    oblasti  njihove  nadležnosti, kao  i  pitanja  u  vezi  sa  primenom  zakona  i  podzakonskih   akata   koja  su, ili mogu biti, od značaja  za preduzimanja  bilo koje pravne  radnje  organa  i  pravnog  lica  koje  zastupa,  posebno  za sprečavanje  štetnih  imovinskopravnih  i  društveno  negativnih  posledica  po  pravno  lice  koje  zastupa. Daje  mišljenja  prilikom  zaključivanja  ugovora  koje  zaključuje to  pravno  lice, posebno  ugovora  iz  oblasti  imovinskopravnih  odnosa, privrednopravnih  ugovora  i daju  pravne  savete  svim  organima  jedinice   lokalne   samouprave   koje   zastupa.   Кada   je   propisano  da je u određenom  postupku  ili  za preduzimanje  samo određene  radnje  u  postupku  obavezno  zastupanje  stranke  od  strane  advokata,  pravobranilaštvo  jedinice  lokalne  samouprave  je  ovlašćeno  da  preduzima  zastupanje  pod  istim  uslovima kao  i  advokat.

Uslovi konkursa

Za opštinskog pravobranioca može biti postavljen državljanin  Republike Srbije koji ispunjava  opšte  uslove  za  rad  u  državnim  organima,   koji   je   završio   pravni   fakultet,   položio    pravosudni  ispit,    dostojan  je  pravobranilačke funkcije  i ima  najmanje tri godine radnog iskustva u pravnoj  struci.

Uz prijavu na oglas kandidat  treba da priloži:  overenu fotokopiju  diplome  o završenom  pravnom  fakultetu,  izvod  iz  matične  knjige  rođenih,  uverenje o državljanstvu  Republike Srbije,  uverenje  o položenom pravosudnom  ispitu, potvrdu  o radnom iskustvu, uverenje  Ministarstva unutrašnjih   poslova  – Policijske uprave  da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu  kaznu  zatvora  od  najmanje  šest  meseci,  uverenje  nadležnog  Suda  da  kandidat  nije  pod  istragom  i da protiv  njega nije pokrenut  krivični  postupak  i uverenje  o zdravstvenoj  sposobnosti.

Rok  za  podnošenje  prijave  je 15  (petnaest) dana  od  dana  oglašavanja obaveštenja  o javnom konkursu  u dnevnom  listu.  Oglas  o javnom  konkursu  objavljen  je  na  internet prezentaciji  opštine  Golubac na adresi  www.golubac.org.rs.

Osoba za kontakt:  Radiša Živković,  broj telefona:  012/678-260;  Prijave  slati  na  adresu:  Opština  Golubac,  Opštinsko  veće, ulica  Cara  Lazara  broj  15,  12223  Golubac  sa naznakom  „Prijava  na  konkurs  za  postavljanje  opštinskog  pravobranioca  opštine  Golubac“.

Nepotpune  i neblagovremene  prijave  neće  se uzimati  u  razmatranje.

Više o konkurusu OVDE.

Autor: RTV Biser, Izvor: golubac.org.rs