Narodna banka Srbije je na redovnoj sednici Izvršnog odbora usvojila nekoliko propisa koji bi trebalo da olakšaju građanima koji su se zadužili u bankama i imaju problem da vrate dugove.

Iako neće biti moratorijuma na otplatu pozajmica, kao u vreme korona, banke bi trebalo da pojedičano izađu u susret klijentima koji zbog trenutne krize imaju teškoće da plate rate svojih gotovinskih ili drugih kredita. Otplata će moći da se prilongira do tri godine za gotovinske, a pet godina sa stambene kredite.

U pitanju su Odluke o adekvatnosti kapitala banke i o izmenama Odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima. Nisu obavezujuće za banke, ali NBS smatra da je u zajedničkom interesu ugovornih strana pomognu dužnicima da lakše izmire svoja dugovanja.

Ovim propisima u cilju zaoštravanja monetarne politike, odlučili su da pruže podršku građanima, ali i očuvaju stabilnost bankarskog sektora – kažu u NBS. – Omogućeno je bankama da dužnicima kojima je to zaista potrebno obezbede neophodne olakšice, a klijenti koji imaju teškoće u otplati kredita treba da u neposrednoj komunikaciji s poslovnim bankama ugovore optimalno rešenje kojim će prevazići probleme.

Tako će banke građanima koji su u finansijskim poteškoćama, omogućiti da restrukturiraju potraživanje po osnovu odobrenog potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na ročnost za tri godine dužu u odnosu na važeće regulatorno rešenje – kažu u NBS.

– To znači da će banka dužniku koji se suočava sa problemima u izmirivanju obaveza moći nesmetano da produži rok za otplatu ove vrste kredita. Rok za vraćanje gotovinskih i potrošačkih pozajmica ne može da bude duži od devet godina, odnosno za potrošačke kredite za kupovinu motornih vozila od 11 godina. U okviru ovih rokova, dužniku će moći da se odobri ustupak u vezi sa otplatom potraživanja, bez obzira na stepen njegove kreditne zaduženosti u trenutku restrukturiranja.

– Opisane ustupke banke će moći da sprovode kako na svoju inicijativu uz pristanak dužnika, tako i postupajući po obrazloženom zahtevu dužnika nakon kojeg je banka ocenila da postoje činjenice i posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost da on uredno izmiruje svoje obaveze prema banci – objašnjavaju u Centralnoj banci. – Rok u kojem dužnik može podneti zahtev banci za odobravanje restrukturiranja po novim pravilima nije ograničen, ali se restrukturiranje na ovaj način može sprovesti samo jednom.

Odluke će stupiti na snagu osam dana do objavljivanja u Službenom glasniku.

– Odlukom o izmenama Odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima, produžena je primena mere usmerene na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, što znači da banke i tokom cele naredne godine dužnicima mogu ponuditi olakšice u vidu produžavanja roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, a da se to produženje ne reflektuje na regulatorni tretman potraživanja