Na 18. sednici Skupštine opštine Malo Crniće odbornici su usvojili izveštaj  o izvršenju budžeta  za period januar – jun 2022. godine. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 282.921.201 dinar ili 51,7 odsto od planiranih, a rashodi i izdaci budžeta su na nivou od 209.907.474 dinara ili 30 odsto od planiranih.

Foto: RTV Biser

Data je saglasnost na izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Čistoća“ za period januar – septembar 2022. godine. Poslovanje je bilo pozitivno i realizacija programa je na nivou od 70 odsto. Izmenjenim programom poslovanja Komunalnog preduzeća raspoređena su sredstva dobijena drugim rebalansom i to dodatnih 3 miliona dinara za održavanje atarskih puteva i 300.000 dinara za održavanje čistoće na površinama javne namene.

Doneta je odluka o jednom matičnom području sa sedištem u Malom Crniću, jedan matičar i tri zamenika matičara u mesnim kancelarijama u Malom Crniću, Boževcu i Smoljincu.

Predsednik Opštine Mališe Antonijević pozvao je odbornike da podrže Program lokalnog ekonomskog razvoja kojim se definišu prioriteti, ciljevi i mere, koji vode ka ostvarenju vizije opštine Malo Crniće.

„Donošenje programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao dokumenat javne politike, predstavlja jedan od koraka koji vodi kao ostvarenju da opština Malo Crniće postane ambijent sa zdravom životnom sredinom i kvalitetnom infrastrukturom, pogodan za investiranje, solidarna zajednica koja ceni znanje, mesto zaposlenih ljudi koji stvaraju nove vrednosti i kroz saradnju stvaraju bolju budućnost za nove generacije. Jasno postavljene mere treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života naših građana, kroz otvaranje novih radnih mesta i dalje smanjenje stope nezaposlenosti, kroz stvaranje mogućnosti za nova ulaganja i investicije, povezivanje naše opštine sa drugim opštinama, gradovima i državama u regionu, prateći moderna tehnološka dostignuća i primere dobre prakse razvijenih opština, kazao  je Antonijević.

izradi Programa iz potrebe da sistemskim pristupom definiše prioritete, ciljeve i mere, koji vode ka ostvarenju vizije opštine Malo Crniće.  koji vodi ka ostvarenju da opština Malo Crniće postane ambijent sa zdravom životnom sredinom i kvalitetnom infrastrukturom, pogodan za investiranje, solidarna zajednica koja ceni znanje, mesto zaposlenih ljudi koji stvaraju nove vrednosti i kroz saradnju stvaraju bolju budućnost za nove generacije. Jasno postavljene mere treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života naših građana, kroz otvaranje novih radnih mesta i dalje smanjenje stope nezaposlenosti, kroz stvaranje mogućnosti za nova ulaganja i investicije, povezivanje naše opštine sa drugim opštinama, gradovima i državama u regionu, prateći moderna tehnološka dostignuća i primere dobre prakse razvijenih opština.

Miroslav Živojinović, diplomirani ekonomista iz Maljurevca imeovan je za direktora JKP „Čistoća“ na mandatni period od četiri godine, a za nove članove Opštinskog saveta roditelja: Danijela Nedić iz Malog Crnića, Kristina Zlatković iz Salakovca, Marija Kostić iz Boževca, Jelena Bogić iz Crljenca, Sanja Stojićević iz Smoljinca, Sandra Jovanović iz Šapina, Marko Radosavljević iz Velikog Sela, Sanja Arsić iz Toponice, Dragana Vasić iz Toponice i Stanislava Đorđević iz Velikog Crnića.