Javni poziv za prijavu štete od elementarnih nepogoda na teritoriji Požarecva u julu 2023. godine

Gradsko veće Požarevca poziva vlasnicke objekata, upravnike stambenih zajednica na teritoriji Grada Požarevca, kao i direktore preduzeća i ustanova, koji su pretrpeli štetu na stambenim objektima, stambenim zajednicama i objektima javne namene na teritoriji Grada Požarevca, usled elementarnih nepogoda u julu 2023. godine (olujnog vetra i kiše), da štetu prijave najkasnije do 11. septembra 2023. godine.

Foto: RTV Biser

Uslov za prijavu štete na objektima iz tačke 1. ovog javnog poziva jeste, da je isti oštećen usled jakog olujnog vetra, grada i kiše u julu mesecu 2023. godine, da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, te je kao takva bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi, da je stvar čuvana sa pažnjom i na propisan način kao i da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode, kao i da su ispunjeni drugi uslovi u skaladu sa zakonom.

Prijava štete koja se odnosi na pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu neće biti razmatrana od strane nadležne Komisije. Takođe oštećenja koja spadaju u tekuće održavanje neće biti razmatrana.

Prijava se podnosi pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca ili poštom na obrascu u prilogu na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, sa naznakom: „Za prijavu štete usled elementarnih nepogoda“, a uz prijavu štete se obavezno dostavlja adresa vlasnika, odnosno podnosioca, kontakt podaci-puna adresa i telefon, dokaz o vlasništvu za objekat (za stambene objekte i stambene zajednice) i fotografije o šteti u boji.

Prijave upućene nakon propisanog roka, neće biti razmatrane od strane nadležne Komisije.

Kontakt lice za sve nejasnoće oko javnog poziva je Nebojša Lukić, načelnik Službe za vanredne situacije i poslove odbrane Gradske uprave Grada Požarevca, br. telefona 064/89-18-160, mejl adresa: nlukic@pozarevac.rs.