Opština Veliko Gradište, u partnerstvu sa Udruženjem “Inkluzija danas“, realizuje projekat “Poboljšanje zapošljavanja Romkinja u opštini Veliko Gradište“ u okviru programa EU podrška inkluziji Roma koji finansira Evropska unija, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština.

Ilustracija/Pixabay

Cilj projekta je unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja i socijalne uključenosti romske zajednice u opštini Veliko Gradište.

Projektni tim na projektu „Poboljšanje zapošljavanja Romkinja u opštini Veliko Gradište“, koji finansira Evropska unija raspisuje Javni poziv za nezaposlene Romkinje iz opštine Veliko Gradište, starosti od 15 do 45 godina, koje imaju završenu osnovnu školu, potpunu ili nepotpunu srednju školu i zainteresovane su za učestvovanje u programu podrške zapošljavanju obučavanjem kroz sertifikvane obuke.

Program podrške zapošljavanju obuhvata:

1) stručno osposobljavanje za minimum 30 Romkinja. Program stručnog osposobljavanja prema ispitanim potrebama je definisan kroz tri obuke i kandidatkinje se odlučuju za jednu od 3 obuke:

 • obuku za pokretanje posla – početnike u poslovanju – 10 kandidatkinja – trajanje 2 dana;
 • obuka za gerontodomaćice – 10 kandidatkinja – trajanje  min. 40 sati;
 • obuka za ličnog pratioca – 10 kandidatkinja – min. 40 sati;

2) obuka za tkanje i izradu predmeta od keramike – 10 kanidatkinja – min. 40 sati trajanja;

3) osnovna IT obuka u trajanju od 40 sati za korišćenje računara – za 10 kandidatkinja.

Кandidatkinje se mogu istovremeno prijaviti za neku od obuka stručnog ospobljavanja i za obuku tkanja i izrade predmeta od keramike, kao i za osnovnu IT obuku.

Кandidatkinje se upisuju za određenu obuku na osnovu redoseda prijavljivanja, tj.za svaku od obuka prednost imaju prvih 10 ispravno dostavljanih prijava na osnovu već definisanih kriterijuma.

Po završenoj obuci korisnice dobijaju sertifikate o stručnoj osposobljenosti za izabrano zanimanje.

Uslovi za prijavu

Učestvovanje u programu moguće je za Romkinje koje su:

 • nezaoslena lica
 • imaju između 15 i 45 godina
 • imaju stalno ili privremeno prebivalište na teritoriji opštine Veliko Gradište
 • prioritetna ciljna grupa za uključivanje u program obuke su žene sa višestrukim ranjivostima, kao što su samohrani roditelji, nezaposleni roditelji sa detetom / decom, izbeglice i interno raseljena lica, žrtve porodičnog nasilja, povratnici u readmisiji i korisnici socijalnog osiguranja finansijska podrška

Dokumentacija za podnošenje prijava:

 • prijava na propisanom obrascu (obrazac je dostupan na linku Prijavni formular i u pisanici opštine Veliko Gradište  )
 • fotokopija lične karte ili očitana lična karta u slučaju čipovane lične karte
 • izjava podnosioca prijave da je do datuma  podnošenja prijave  nezaposleno lice i da nije upisan u Registar kompanija koji vodi APR ili drugi organi, kao ni osnivač ili član preduzeća ili kao preduzetnik (vlasnik ili suvlasnik);  (obrazac izjave je dostupan na sajtu i na pisarnici opštine)
 • dokaz o kategoriji lica u slučaju da se radi o kategoriji višetruke ranjivosti

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati info telefon:  069/8047684

Zainteresovane kandidatkinje  svoje prijave sa pratećom dokumentacijom dužne su dostaviti u zatvorenoj koverti poštanskim putem ili lično na adresu: Opština Veliko Gradište, Žitni trg 1, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom “Ne otvarati – prijava za obuke“.

Nepotpune ili prijave primljene nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljene kandidatkinje će lično i blagovremeno biti obaveštene o mestu, vremenu i terminu održavanja radionica.

Prijava na ovaj konkurs podnosi se na formularu koji je dostupan na linku Prijavni formular ili na pisarnici  opštine Veliko Gradište (ul. Žitni trg  br.1, radnim danima od 07:00 do 14:00).

Rok za predaju prijave je 18.08.2020.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: velikogradiste.rs